Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Bilanca stanja določenih in drugih uporabnikov

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz. Kot sestavni del računovodskega poročila mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri vsebini posameznih bilančnih postavk so med določenimi in drugimi uporabniki razlike. Vsi pa morajo zagotoviti, da so podatki, ki so podlaga za sestavitev bilance, resnični in pravilni, kar ugotavljajo s popisom. Obrazci za bilanco stanja in priloge k njej se za leto 2017 niso spreminjali.

Vera Zupančič
Datum objave: 30. 11. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS