Davčno (ne)priznani odhodki naložbenih nepremičnin

Računovodski standardi, tako SRS kot MSRP, od organizacije zahtevajo, da nepremičnino v bilanci stanja razvrsti glede na namen njene uporabe. Lahko jo izkaže kot opredmeteno osnovno sredstvo, naložbeno nepremičnino, zalogo ali nekratkoročno sredstvo za prodajo. Stroški, povezani z nepremičninami, bi morali biti davčno priznani, če so pripoznani v skladu z določili računovodskih standardov in so povezani z opravljanjem dejavnosti ter niso povezani z zasebno rabo davčnega zavezanca.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 11. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS