Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Sestavljanje bilance stanja za poslovne namene

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz. V njej na koncu poslovnega leta ali medletnega obdobja pošteno prikažemo stanje sredstev in obveznosti. Obseg in razčlenitev njenih postavk sta odvisna od namena poročanja.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS