Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov EKN

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu z Zakonom o računovodstvu in s slovenskimi računovodskimi standardi. Pri tem upoštevajo tako načelo nastanka poslovnega dogodka kot tudi načelo denarnega toka (16. člen Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava).

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 29. 11. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS