Tema:

Konsolidacija v praksi

Kdaj organizaciji ni treba pripraviti konsolidiranih računovodskih izkazov

Organizacije, ki se prvič srečajo z nakupom odvisne družbe, se nemalokrat soočijo z vprašanjem, ali morajo v vsakem primeru pripraviti konsolidirane računovodske izkaze in ali imajo dovolj potrebnega znanja s tega področja. Konsolidiranje namreč zahteva posebna znanja, ki presegajo osnovno razumevanje računovodstva, zato mora organizacija za ta namen zagotoviti zadostne vire.

VSI NASLOVI IZ TE TEME

Kako pravilno pripoznati dane popuste in druge ugodnosti kupcem

Prodajalci z namenom pospeševanja prodaje kupcem ponujajo različne oblike ugodnosti. Najpogosteje so to popusti, ki jih izdajo v obliki bonov, kuponov ali dobropisov. Pri tem se pojavi vprašanje računovodske obravnave – ali naj prodajalec vse popuste (in druge ugodnosti) obravnava enako ali bi jih morda moral obravnavati različno?

Nekratkoročna sredstva in ustavljeno poslovanje – pojasnitev novih zahtev v SRS

V okvir SRS je bila dodana nova, 8. točka z naslovom Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje. Gre za prenos rešitev iz MSRP 5 glede razvrščanja in merjenja nefinančnih sredstev oziroma skupine sredstev, katerih vrednosti organizacija ne bo povrnila z njihovo uporabo, ampak s prodajo. V isti točki pa so bile dodane tudi zahteve po razkrivanju ustavljenega poslovanja.

Kdaj gre za neopredmetena sredstva in kdaj za dolgoročne aktivne časovne razmejitve?

Čeprav organizacija neopredmetena sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazuje na istoimenskih kontih skupine enotnega kontnega načrta, se postavki med seboj razlikujeta. Neopredmetena sredstva so tista, ki soustvarjajo poslovne zmogljivosti. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve pa organizacija oblikuje pri vnaprejšnjem plačilu storitev. Ali lahko organizacija, če pogoji za pripoznanje neopredmetenih sredstev niso izpolnjeni, stroške odloži med aktivne časovne razmejitve?

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS