Zgledi obdavčitve dohodkov dijakov, študentov, vajencev in drugih po novem

Za obdavčitev izplačil dohodkov dijakov, študentov in vajencev veljajo posebnosti, tako pri obračunu akontacije dohodnine kot tudi pri obračunu prispevkov za socialno varnost. Drugače so obdavčeni tudi dohodki iz osebnega dopolnilnega dela.

Kaj je novega pri obremenitvi dohodkov poslovodij s prispevki

Dohodki poslovodij po Zakonu o dohodnini spadajo med dohodke iz delovnih razmerij. Zato je dohodninska obdavčitev enaka kot pri dohodkih (plačah) na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Tudi povračila stroškov do zneska po uredbi o povračilih stroškov so zato neobdavčena z akontacijo dohodnine. Nova pa je, glede na dohodke iz delovnega razmerja po pogodbi o zaposlitvi, obremenitev s prispevki in posledično davčna praksa, ki jo je pojasnil Furs.

Kako je obdavčena odpravnina pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Odpravnina je v nekaterih primerih neobdavčena in neoprispevčena. Pod določenimi pogoji je neobdavčena zakonsko določena odpravnina pri odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, a le do desetkratnika slovenske povprečne mesečne plače. Če ta znesek presega, je obdavčena v presežnem znesku. Odpravnina, izplačana povezani osebi, je v celoti obdavčena.

Zapleti pri izplačilu dividend v nekatere države

Pri izplačilih dividend v tujino se je v zadnjem času pojavilo nekaj dilem. Prva je bila, ali se še lahko uveljavlja nižja stopnja davčnega odtegljaja pri izplačilih dividend v države, ki enostransko prekličejo uporabo konvencije. Nato se je zapletlo še pri izplačilih v tretje države, kadar je z njimi sklenjena konvencija, v kateri je 10. člen dopolnjen z določbami večstranske konvencije. Ta namreč prinaša minimalno 365-dnevno trajanje ustrezne kapitalske povezave med plačnikom in prejemnikom dividende. Težava nastane, ker pristojni organi v takih primerih ne dovoljujejo vnaprejšnjega uveljavljanja ugodnosti po konvenciji.

Določanje obrestne mere po neodvisnem tržnem načelu

Ob tem, da Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb vsebuje kar nekaj določb v zvezi z omejevanjem davčno priznanih obresti od povezanih oseb, urejajo davčno priznavanje stroškov obresti in višino obrestne mere med povezanimi osebami tudi smernice OECD za določanje transfernih cen. Določanje višine obrestne mere med povezanimi osebami znotraj mednarodnega podjetja je zelo pomembna naloga, ki mora slediti neodvisnemu tržnemu načelu.

Vključevanje DMV v osnovo za obračun DDV

Pri obračunu DDV od pridobitev blaga iz EU moramo pravilno določiti davčno osnovo. Vanjo se med drugim všteva tudi DMV, ki ga zavezanci plačajo od osebnih vozil, ki jih prvič vnesejo in registrirajo v Sloveniji. Brez plačanega DMV vozil v Sloveniji ne morejo registrirati. Osnova za obračun DDV je večja od zneska, ki ga dobavitelj iz druge države članice prikaže na računu ali drugi komercialni listini, izdani za kupljeno vozilo.

Spremembe Zakona o trošarinah s 1. junijem 2024

Poveča se trošarina za tobačne izdelke, večinoma za 2 do 4 %, več pa za tobak za segrevanje in elektronske cigarete. Novi izdelki, kot so zeliščni zvitki za segrevanje in polnila za elektronske naprave, na primer elektronske vodne pipe, so opredeljeni kot tobačni izdelki. Okrepljen je nadzor nad nepredelanim tobakom in tobačnimi izdelki ter njihovo proizvodnjo. Prav tako pa tudi nad mazalnimi in drugimi olji, ki se lahko uporabijo za pogon ali ogrevanje.

Delavec se pravicam iz delovnega razmerja ne more odpovedati

Ustavno sodišče je izdalo dve odločbi, v katerih je odločilo, da se delavec pravicam iz delovnega razmerja ne more odpovedati. In to ne samo prihodnjim pravicam, ampak tudi tistim, ki so že zapadle. Gre za pomembni odločitvi, ki ne sledita sklepu vrhovnega sodišča VIII Ips 191/2018.

Dodatek učiteljem za spremstvo na enodnevni ekskurziji in športnem dnevu

Delavcem za spremstvo otrok, mladostnikov oziroma dijakov na eni ekskurziji oziroma dveh športnih dnevih v šolskem letu ob izpolnitvi določenih pogojev pripada dodatek za spremstvo. Njegova velikost je vezana na velikost največje dnevnice za službena potovanja v Sloveniji. Čeprav gre za določbo iz leta 1995, se v praksi še vedno zastavljajo številna vprašanja.

Celovit pregled invalidske pokojnine s primeri iz prakse

Z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem se zagotavljajo pravice do starostne, predčasne, invalidske, vdovske in dela vdovske pokojnine ter družinske in delne pokojnine. Od drugih pravic do pokojnine se pravica do invalidske pokojnine loči po tem, da je pogojena z nastankom invalidnosti in da pri določanju njene višine velja več socialnih korektivov.

Kako lahko organizacija uporabi pridržek lastninske pravice

Pridržek lastninske pravice je eden od bolj učinkovitih načinov, s katerimi lahko organizacije zavarujejo svoje terjatve. Gre za posebno pogodbeno klavzulo v okviru sklenjene prodajne pogodbe. Z njo si prodajalec pridrži lastninsko pravico na prodani stvari, dokler mu kupec ne plača celotne kupnine. Kupec pa stvar dobi neposredno v posest in rabo, še preden uradno postane njen lastnik.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS