Obnove opredmetenih osnovnih sredstev, uničenih v poplavah

Ob nedavnih poplavah se organizacije sprašujejo, kako naj pravilno pristopijo k obravnavi nastale škode na opredmetenih osnovnih sredstvih. Če so ta v celoti uničena, jih morajo organizacije izločiti iz poslovnih knjig v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Če pa so poškodovana, morajo presoditi, ali so oslabljena. Če so imele škodo, ki je nastala na opredmetenih osnovnih sredstvih, zavarovano, prejeto zavarovalnino pripoznajo med poslovnimi prihodki.

Predlagane spremembe SRS 3 (2024)

Zaradi obsežnih sprememb SRS se je pristojna komisija Slovenskega inštituta za revizijo odločila predlagati nov standard, ki bo nosil letnico 2024. Večina sprememb se nanaša na spremenjeno razvrščanje drugih finančnih naložb v SRS 3.7. Se pa standard dopolnjuje z določbami glede odprave pripoznanja finančne naložbe in s pravili merjenja drugih naložb, kot so kriptovalute in plemenite kovine.

Povezane stranke po računovodskih predpisih

Povezane stranke ali povezane osebe? Sta termina sopomenki ali ne? Ni redko, da različni predpisi z različnimi besedami označujejo iste ali podobne stvari. Ali obratno – da skoraj z identičnimi besedami označujejo stvari, ki so sicer podobne, niso pa enake. Tako je tudi z omenjenima terminoma. Prvi izhaja iz Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, drugi se veže na računovodske standarde. In čeprav so povezane stranke lahko povezane osebe, pa pojma nista sopomenki.

Zamenjava in popravilo izdelkov v garancijskem roku

Organizacije ob prodaji izdelka kupcu običajno zagotavljajo jamstvo. Če kupljeni izdelek ne deluje brezhibno, lahko kupec od prodajalca v garancijskem roku zahteva brezplačno zamenjavo ali popravilo. Je pa treba jamstva, ki mu zagotavljajo brezhibno delovanje kupljenega izdelka, ločiti od poslov, pri katerih lahko kupljeni izdelek vrne in zamenja za drugega, pa tudi od poslov, pri katerih mu prodajalec zagotavlja jamstvo, ki pomeni ločeno izvršitveno obvezo v prodajnem poslu.

IKS 11/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS