Posebnosti pri knjiženju drobnega inventarja

Nadomestni deli in nadomestna oprema ter oprema za vzdrževanje so vsebinsko drobni inventar. Če je njihova doba koristnosti daljša od leta dni, organizacija pa jih uporablja za opravljanje dejavnosti, jih razvrsti med opredmetena osnovna sredstva. Ta pa dopuščajo poenostavitev in za razbremenitev administriranja pripoznavanje med materialom. Se pa v zvezi s tem v praksi pojavlja kar nekaj dilem.

Kaj je obvezna vsebina izdanega računa?

Organizacije tako v zasebnem kot v javnem sektorju izdajajo račune. Ti morajo vsebovati obvezne podatke, da zadostijo pogojem za obravnavo teh dokumentov kot knjigovodske listine in tudi za davčne potrebe. Še posebej morajo biti organizacije pozorne na vsebino izdanega računa, ki je plačan z gotovino. Poskrbeti pa morajo tudi za ustrezno hrambo izdanih računov.

Kako pravilno slabimo terjatve?

Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti, običajno navzdol. Povezana je z oceno nepoplačljivosti terjatve kot posledico dvoma ali spora o njeni poravnavi. Oslabitev organizacija vedno pripozna v letu, ko nastanejo dejavniki, ki izkazujejo dvom o poplačilu. Obremenitev poslovnega izida z odhodki šele ob odpisu terjatve lahko pomeni računovodsko napako, in ne zgolj spremembe računovodske ocene.

IKS 06/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS