Poročanje o povračilih stroškov na obrazcu REK-O po 1. aprilu 2023 in drugi primeri

Z januarjem 2023 se je začelo uporabljati novo poročanje o izplačilih dohodkov fizičnim osebam na obrazcu REK-O. S 1. aprilom se spreminja poročanje o povračilih stroškov, če je eno ali več povračil obdavčenih. V poljih, kjer se poroča za namene odmere pokojninske osnove in o strukturi plač, pa tudi v drugih poljih obrazca REK-O se pojavljajo še druga vprašanja in dileme.

Spremembe pri obdavčitvi nepridobitnih prihodkov lekarn

Za lekarne, ki so organizirane kot javni zavod, od leta 2022 veljajo omejitve pri izvzemu prihodkov in pripadajočih odhodkov, povezanih z določenimi sredstvi, iz davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. To se nanaša na sredstva za opravljanje javne službe iz javnofinančnih virov in na namenska javna sredstva. Ta smejo izvzeti iz davčne osnove, če znaša obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb iz teh dveh virov v zaporednih treh letih največ 200.000 EUR. Presežnega dela pa ne smejo izvzeti.

Delovnopravni poudarki o izjavi o varnosti z oceno tveganja

Izjava o varnosti z oceno tveganja je delodajalčev obvezen interni akt. Pripraviti in sprejeti ga mora vsak delodajalec. V njem določi, na koliko časa bo delavce poslal na obdobne zdravstvene preglede, katero zaščitno delovno opremo jim mora zagotoviti, na koliko časa jih mora usposobiti za varno delo in podobno. Huda delovnopravna kršitev pa je, če delavec odkloni zdravstveni pregled ali če ne nosi zaščitne opreme.

Obveznost plačila DDV, ker je izkazan na računu, ob upoštevanju novejše sodne prakse

Med plačniki davka v sistemu DDV je tudi oseba, ki DDV izkaže na računu. Namen te določbe je odpraviti nevarnost izgube davčnih prihodkov. Do te bi denimo prišlo, če bi nekdo zaračunal DDV in ga ne bi vplačal v proračun, prejemnik njegovega računa pa bi DDV z računa uveljavljal kot odbitnega. Ko je DDV, ki je zaračunan in mora zaradi tega biti vplačan v proračun, obračunan narobe oziroma neupravičeno, mora davčni organ omogočiti njegov popravek, vendar lahko pri tem postavi tudi nekatere pogoje.

Izvoz blaga in pogoji za oprostitev DDV

Izvoz blaga je oproščen plačila DDV, vendar mora biti izpolnjenih kar nekaj pogojev. Opravljena mora biti dobava blaga, kar pomeni, da mora biti pravica do razpolaganja z blagom kot lastnik prenesena z dobavitelja na kupca. Dobavitelj mora davčnemu organu tudi dokazati, da je bilo blago poslano oziroma odpeljano s carinskega območja EU.

Davčne posebnosti pri poslovanju s Švico

V sestavku pojasnjujemo najpogosteje zastavljena vprašanja zavezancev, ki se pri poslovanju s Švico srečujejo z obveznostjo obračuna davkov. Obravnavamo morebitne posebnosti, ki veljajo pri obdavčitvi z DDV in pri uporabi konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Vključena so tudi opozorila na spremembe v konvenciji, ki so posledica uveljavitve večstranske konvencije.

IKS 03/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS