Računovodska obravnava rezervacij za nagrade in odpravnine ob upokojitvi po ZDDPO-2S

Davčno priznavanje odhodkov rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi je za poslovno leto 2022 ugodnejše. Po prehodnih določbah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb se tovrstni odhodki v davčnem obračunu pripoznajo v obračunanem znesku, in ne le v velikosti 50 %, kot je veljalo pred spremembo. Kako pa naj ravna organizacija, ki v preteklih letih iz različnih razlogov rezervacij ni pripoznavala?

Usklajevanje terjatev in obveznosti pri določenih in drugih uporabnikih

Pred sestavitvijo računovodskih izkazov morajo organizacije v javnem sektorju stanje terjatev in obveznosti uskladiti z nasprotnimi strankami prek izpisa odprtih postavk. Pri neusklajenih stanjih mora vsaka stran najprej preveriti, kdaj je nastal premoženjskopravni zahtevek do nasprotne stranke. Takrat namreč, skladno z računovodskimi pravili, nastane terjatev ene stranke in obveznost druge. Neusklajenih stanj ni dovoljeno popravljati s knjiženjem v zunajbilančno evidenco.

Knjiženje državne pomoči za digitalni in zeleni prehod

Slovenija za spodbujanje trajnostnega poslovanja organizacijam zagotavlja različne oblike pomoči za digitalni in zeleni prehod. Prejem takih sredstev organizacija računovodsko obravnava kot državno pomoč. Ker so oblike te pomoči različne, ni mogoče predpisati enotne računovodske obravnave. Pripoznanje v poslovnih knjigah bo odvisno od tega, ali gre za državno pomoč, povezano s sredstvi ali s prihodki.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS