Najnovejše spremembe pri dohodnini od leta 2023

Znova so bile sprejete novosti in spremembe pri obdavčitvi z dohodnino za leto 2023. Najvišja dohodninska stopnja je spet 50 %. Manj ugodna je tudi obdavčitev pri normirancih. Najemnine so spet obdavčene po stopnji 25 % ob 10-odstotnih normiranih stroških. Dodana je določba o času pridobitve kapitala pri dokapitalizaciji iz sredstev družbe. Spremembe so tudi pri ugodnejši davčni obravnavi plačila za poslovno uspešnost.

Spremembe pri neobdavčenih zneskih povračil stroškov z letom 2023

Ponovno je prišlo do spremembe pri določitvi zneskov neobdavčenih povračil stroškov. Zdaj so bili povečani ti zneski za dnevnice za službena potovanja v Sloveniji, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči ter nagrade za dijake in študente.

Novosti v davčnem postopku

Novela Zakona o davčnem postopku uvaja spremembe in novosti pri pobiranju obveznih dajatev. Poleg sprememb pri upravnem sodelovanju med davčnimi oblastmi različnih držav med drugim na novo uvaja tudi obvezno poročanje za operaterje digitalnih platform. Nadalje predpisuje tudi manjše spremembe in novosti na področjih davčne izvršbe, dajanju in razkrivanju zaupnih podatkov, elektronskem poslovanju in postopkih pobiranja posameznih davkov.

Sodbe Sodišča EU glede DDV, izdane v drugi polovici leta 2022

Razlag delovanja sistema DDV, ki jih v svojih sodbah daje Sodišče EU, zagotovo ne bo zmanjkalo. V drugi polovici leta 2022 so prevladovale teme o pravici do odbitka DDV in določitvi kraja obdavčitve pri storitvah. Zanimiva je sodba o nižji davčni stopnji od uporabe športnih objektov za različne vodene vadbe. Sodišče EU je obravnavalo tudi slovenski primer. V njem je pojasnilo, da je pogodbo mogoče šteti za račun, če vsebuje vse potrebne informacije, da lahko davčni organ ugotovi, ali so izpolnjeni vsebinski pogoji za odbitek DDV.

Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV v drugi polovici leta 2022

V drugi polovici leta 2022 je Sodišče EU obravnavalo primer nezakonitega vnosa vozila na carinsko območje EU in določilo, v kateri državi je nastala obveznost za plačilo DDV. Drugo sodbo pa je sprejelo s področja uvrščanja blaga v kombinirano nomenklaturo.

Kako poročati o večstranskih in drugih posebnih poslih za Intrastat

Statistični podatki, ki jih podjetja sporočajo za Intrastat, so običajno usklajeni s poročanjem za namene DDV. Največ razlik pa je pri večstranskih poslih, med katere spada tudi uvoz blaga po carinskem postopku 42. Nekaj posebnosti je tudi pri poslovanju z električno energijo in zemeljskim plinom.

Nova sodna praksa pri prenosu letnega dopusta in povračilu stroškov

Vrhovno sodišče je novembra 2022 sprejelo dve pomembni odločitvi glede izrabe letnega dopusta in povračila stroškov. V prvi je odločilo, da je 12-mesečno obdobje za prenos letnega dopusta prekratko. V drugi pa razsodilo, da če delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti niti nima primerljive, mora velikosti delovnopravnih pravic delavcev glede povračil stroškov določiti vsaj v velikosti, kot jih določa davčna uredba.

Ponovna uvedba skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ponovno uvaja dva že poznana interventna ukrepa. Če delodajalec nima dovolj dela, lahko delavcem odredi delo s skrajšanim delovnim časom. Če pa ga sploh nima, jim lahko odredi čakanje na delo.

Prednosti in omejitve posodbene pogodbe v praksi

Organizacije posodbeno pogodbo v praksi pogosto zamenjujejo s posojilno ali najemno pogodbo. A posebnost take obligacijskopravne pogodbe je, da je njen predmet točno določena stvar, in ne denarni znesek. Tista stran, ki tak predmet da na posodo, ga brezplačno prepusti izposojevalcu v začasno rabo. Izposojevalec pa sme to stvar uporabljati le za namen, ki je določen v pogodbi.

Izbrani zgledi in tematike za obračun DDPO za leto 2022

Za sestavljanje obračuna DDPO za leto 2022 velja nekaj novosti, saj je bilo sprejetih nekaj sprememb v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Nova je olajšava za digitalni in zeleni prehod. Spremembe pa so še pri drugih olajšavah. Drugačno je tudi davčno priznavanje odhodkov iz odpisov oziroma popravkov terjatev, ki so bile priznane v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS