Področja, ki zahtevajo pozornost pri zaključevanju leta 2022

Čeprav računovodje vsako leto zaključujejo računovodske izkaze, je tovrstno početje vse prej kot rutinsko opravilo. Upoštevajoč ekonomsko-gospodarske razmere bodo v enem poslovnem letu pozornost posvetili eni bilančni postavki, v drugem letu pa spet drugi. Medtem ko se nekatere aktivnosti vsako leto ponavljajo (na primer presoja pomembnosti), pa velja ob zaključevanju leta 2022 nameniti pozornost ročnosti sredstev in obveznosti, vračanju državnih pomoči in dogodkom po datumu bilance stanja.

Računovodenje danih jamstev

Pri tistem, ki jamstvo daje, to predstavlja dolg v najširšem smislu. Dajatelj jamstva se v pogodbi zaveže, da bo opravil plačila imetniku takšne pogodbe za izgubo, ki jo utrpi, ker mu dolžnik dolga ne poravna ob zapadlosti. Računovodsko se postavlja vprašanje merjenja dolga oziroma obveznosti iz danih jamstev, tako začetnega kot kasnejšega.

Obvezna revizija za javne zdravstvene zavode

Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema od javnih zdravstvenih zavodov zahteva obvezno izvajanje notranje revizije. Če presežejo kriterij prihodkov in števila zaposlenih, pa morajo opraviti še zunanjo revizijo računovodskih izkazov. Prav ta bo za marsikateri zdravstveni zavod velik strokovni zalogaj v prihajajočih mesecih ne zgolj zaradi zakonske nedorečenosti, ampak tudi zaradi zahtevnosti.

Knjiženje stroškov materiala in storitev v javnem sektorju

Enotni kontni načrt v delu, ki ustreza knjiženju po načelu poslovnega dogodka, razčlenjuje stroške na stroške materiala in stroške storitev. Z njimi so primerljivi izdatki za blago in storitve, ki se knjižijo po načelu nastanka denarnega toka. Stroški oziroma izdatki pa morajo biti knjiženi v ustrezno obdobje, ki pa je upoštevaje načelo poslovnega dogodka ali načelo denarnega toka lahko različno.

Poudarki pri sestavi premoženjske bilance za leto 2022

Podlaga za sestavo premoženjskih bilanc so bilance stanja proračunskih uporabnikov in podatki iz poslovnih knjig. Za potrebe pobota morajo zavezanci za oddajo premoženjskih bilanc v poslovnih knjigah zagotoviti ločeno izkazovanje terjatev in obveznosti do proračunskih uporabnikov. Pri postopkih priprave premoženjskih bilanc pa se upoštevajo določbe pravilnika, ki določa pripravo konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

IKS 01/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS