Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2022 in novosti v letu 2023

Delodajalci oziroma izplačevalci dohodkov morajo do 31. januarja 2023 davčnemu organu predložiti podatke o izplačilu določenih dohodkov. Poročati morajo o nekaterih oproščenih in drugih dohodkih. Prav tako morajo predložiti podatke o spremembah pri lastniških deležih, če tega niso storili že notarji, ter o naknadnih vplačilih kapitala fizičnih oseb in njihovih vračilih fizičnim osebam.

Kako so obdavčene skrite rezerve ob prenehanju organizacij?

Številni primeri prenehanj družb in drugih organizacij kažejo, kako pomembno je, da te pozornost namenijo tudi davčnim posledicam. Ena od teh je plačilo davčnega odtegljaja zaradi prenehanja družbe ali druge organizacije. Vendar to ne velja za vse primere prenehanj. Če je družbenik fizična oseba, je obdavčitev drugačna. Prav tako se od te razlikuje prenehanje opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika.

Davčne posebnosti pri poslovanju s Hrvaško

V sestavku so pojasnjena najpogosteje zastavljena vprašanja zavezancev, ki se pri poslovanju s Hrvaško srečujejo z obveznostjo obračuna davkov. Obravnavane so morebitne posebnosti, ki veljajo pri obdavčitvi z DDV in pri uporabi konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Vključena pa so tudi opozorila na spremembe v konvencijah, ki so posledica uveljavitve večstranske konvencije. Pri Hrvaški je največ poudarka na dividendah, nepremičninah in kapitalskih dobičkih.

Primeri obračunavanja DDV pri dobavah blaga s prevozom

Obdavčitev verižnih poslov v sistemu DDV ureja vrsta določil, ki se med seboj prepletajo, nekatera pa tudi izključujejo. Pogosto je blago večkrat zapored prodano, tudi v druge države, pri čemer pa tok blaga ne sledi toku računov. Da bi v takih primerih zavezanci, ki sklepajo posle, slednje tudi pravilno obdavčili z DDV, morajo dobro poznati ureditev DDV. Popravljanje napak, sploh pri čezmejnih transakcijah, je namreč lahko zahtevno.

Katera podjetja morajo poročati za Intrastat in kako?

Podjetja so o dobavah blaga v druge države članicah in o pridobitvah blaga iz teh držav dolžna poročati za Intrastat. K temu jih pozove Finančni urad Nova Gorica, ko presežejo statistični prag. Poročanje je namenjeno statističnemu zbiranju podatkov o gibanju blaga znotraj EU. Statistika menjave s tretjimi državami pa je zajeta v sistemu Ekstrastat, ki podatke pridobi avtomatično iz carinskih deklaracij.

Spremembe Zakona o trošarinah s 1. januarjem 2023

Zakonodajalec želi s spremembami Zakona o trošarinah omiliti posledice visokih cen energentov za kmetijski sektor. Zato bodo te spremembe vplivale zlasti na kmete. Ti bodo lahko s 1. januarjem 2023 uveljavljali neposredno oprostitev plačila dela trošarine za obarvano gorivo, ki ga bodo kupili izključno za uporabo v kmetijski in gozdarski dejavnosti. S 13. februarjem 2023 pa začnejo veljati tudi spremembe, ki podaljšujejo možnost vračila trošarine za elektronske cigarete in tobak za segrevanje.

Odpravnina pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, zaradi nesposobnosti ali invalidnosti

Delavcu v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, iz razloga nesposobnosti in zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi invalidnosti pripada odpravnina, če je bil pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto. Pri vseh treh odpravninah veljajo za izračun osnove in velikosti enaka pravila.

Poročanje o prispevkih od bonitet med starševskim dopustom

Z januarjem 2023 se je začelo uporabljati novo poročanje o izplačilih dohodkov fizičnim osebam na obrazcu REK-O. V času prejemanja starševskih nadomestil mora delodajalec od obdavčene bonitete obračunati prispevke za socialno varnost. O tem mora tudi poročati na obrazcu REK-O. Akontacijo dohodnine in prispevke delojemalca pa obračuna izplačevalec nadomestila.

IKS 01/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS