Računovodenje najemodajalcev

Najemodajalci najeme razvrščajo med finančne in poslovne. Pred tem pa morajo presoditi, ali pogodba sploh vsebuje najemno sestavino. To je tisto, s katero najemodajalec prenaša pravico do uporabe sredstva na najemnika. Pri poslovnih najemih najemodajalec prihodke pripoznava na podlagi enakomerne časovne metode. Pri finančnih pa najemnino obravnava kot vračilo glavnice in finančni prihodek, ki predstavlja zaslužek za naložena sredstva.

Kaj je verodostojna listina?

Čeprav v SRS že od leta 2016 ni zaslediti besedne zveze verodostojna listina, računovodje ta termin še vedno radi uporabljajo v praksi. Predvsem takrat, ko potrebujejo listino za pripoznanje poslovnega dogodka v računovodskih razvidih. A táko ravnanje ne bo vedno pravilno. Računovodja bi namesto tega, da išče listino za pripoznanje v poslovnih knjigah, moral presojati, ali listina, s katero razpolaga, odraža vsebino poslovnega dogodka.

Obračunavanje, poročanje in knjiženje stroškov dela v javnem sektorju

Pri obračunavanju stroškov dela morajo delodajalci ločevati med plačo, nadomestili plače in povračili stroškov v zvezi z delom. V javnem sektorju je poleg tega pomembna tudi ustrezna obravnava dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. O izplačilih javnim uslužbencem pa morajo delodajalci tudi poročati in jih ustrezno knjižiti.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS