Posebnosti (in zanke) pogodbe s poslovodno osebo ali prokuristom

Dogovori v pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom lahko bistveno odstopajo od siceršnjih delovnopravnih pravil. To velja predvsem glede delovnega časa, plačila za delo in prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Če se delodajalec in poslovodna oseba ali prokurist dogovorita drugače, mora biti to posebej zapisano v pogodbi o zaposlitvi.

Novosti pri boniteti iz članarin

Med bonitete pri dohodku iz zaposlitve davčni organ šteje tudi nekatere plačane članarine za zaposlenega. Po spremenjenem pojasnilu davčnega organa pa to ni boniteta, ko je članstvo pogoj za opravljanje določenega poklica, ki ga zaposleni opravlja pri delodajalcu. Prav tako ne takrat, ko je to po vsebini plačilo za izobraževanje ali dodatno usposabljanje zaposlenega, ki je povezano z delom zaposlenega pri tem delodajalcu.

Obdavčitev odškodnine za nepremoženjsko škodo

Odškodnine zaradi osebnih poškodb in zaradi povračila škode na osebnem premoženju so oproščene plačila dohodnine. Vendar to velja le, če izvirajo iz sodbe sodišča, pod določenimi pogoji pa tudi iz sodne ali izvensodne poravnave. Zaradi odločitve ustavnega sodišča pa po novem velja enako tudi za odškodnine za pravno priznane nepremoženjske škode.

Aktualne spodbude v zvezi z zaposlitvijo

Delodajalci lahko izkoristijo različne spodbude pri zaposlovanju posameznih skupin zaposlenih. Nekatere so v obliki oprostitve določenih prispevkov, spet druge kot olajšava v obliki odbitka od davčne osnove, obdavčene z davkom od dohodkov pravnih oseb ali akontacijo dohodnine ali dohodnine iz dejavnosti. Možne pa so tudi druge vrste spodbud od sklada ali po razpisih. Zakonodajalec spodbuja predvsem zaposlovanje mlajših, starejših in invalidov.

Kako ločiti razvezo in razveljavitev pogodbe

Organizacije si morajo prizadevati, da izpolnijo obveznosti iz pogodb in sklenjene pogodbe ohranijo v veljavi. Kljub temu se v praksi zaradi spremenjenih okoliščin, napake volje, neizpolnitve oziroma nepravilne izpolnitve obveznosti pogodbenih strank zgodi, da pogodbo razvežeta ali razveljavita. Pri tem morajo biti organizacije pozorne na učinke in posledice razvezanih ali razveljavljenih pogodb.

Prenova carinskih sistemov v letu 2023

Poslovanje s carinskimi organi v Sloveniji že nekaj let poteka elektronsko. To narekuje tudi evropska carinska zakonodaja, katere cilj je uskladiti in povezati carinske sisteme v vseh državah članicah. V letu 2023 bo Furs posodobil podporo izvajanja tranzitnega postopka ter uvoza in izvoza blaga z aplikacijami SINCTS5, ICS2 R2 in SIAES2.

Načelo davčne nevtralnosti v povezavi s popravljanjem napak pri DDV

Če zavezanec nima možnosti popraviti napake, ki je nastala pri obračunanem ali odbitem DDV, ga ta davek še naprej bremeni in obdavčitev ni nevtralna. V skladu z načelom davčne nevtralnosti države članice zavezancem omogočijo popravke nepravilno obračunanega DDV. Pri tem pa mora izdajatelj računa dokazati, da je deloval v dobri veri ali da ni več nevarnosti izgube davčnih prihodkov.

Konvencije v letu 2023

Slovenija ima podpisane konvencije z 62 državami. Od teh se dve še ne uporabljata. V letu 2022 se je začela uporabljati le ena nova konvencija, to je s Švedsko. Kar nekaj konvencij pa se je spremenilo zaradi večstranske konvencije. Tudi za leto 2023 se zaradi vpliva večstranske konvencije pričakujejo spremembe nekaterih konvencij. Slednje je treba poznati, saj enostavna uporaba prvotno objavljene konvencije lahko vodi do napak. V sestavku sta tudi preglednici osnovnih podatkov, ki se nanašajo na konvencije. Od revije IKS 1/23 jih bomo posodobljene objavljali v rubriki Pregled aktualnih podatkov.

Dodatna davčna olajšava za prejemnike dohodkov, ki prostovoljno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči

V letu 2022 lahko prostovoljci, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let in so vpisani v temu namenjeno uradno evidenco, svojo davčno osnovo zmanjšajo z dodatno splošno davčno olajšavo. Prejemnik dohodka o uveljavljanju te olajšave pisno obvesti izplačevalca, ta pa jo upošteva pri izračunu akontacije dohodnine.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS