Razvrščanje obveznosti med dolgoročne in kratkoročne

Po pravilih, določenih v SRS, se obveznosti razvrščajo med dolgoročne in kratkoročne, a v nekaterih primerih ta pravila niso dovolj natančna. Vprašanja se pojavljajo v povezavi z razvrščanjem obveznosti, ki so pogodbeno dolgoročne, a jih organizacija poravna med bilančnim presečnim datumom in datumom odobritve računovodskih izkazov. Nejasno je tudi razvrščanje obveznosti iz prejetih posojil, v zvezi s katerimi organizacija kot posojilojemalec ne izpolnjuje pogodbenih finančnih zavez.

Nabava in evidentiranje knjižničnega gradiva

Knjižnice za nabavo in vodenje evidenc o knjižničnem gradivu uporabljajo programsko opremo COBISS3. V njej lahko vodijo celoten postopek nabave od naročila do prejema ali pa zgolj evidentirajo prejem gradiva. Programska oprema, ki jo uporabljajo, sodi med analitične knjigovodske evidence oziroma pomožne knjige. Vsaj vsakih pet let pa morajo gradivo popisati in ustrezno knjižiti morebitne ugotovljene razlike med dejanskim in knjižnim stanjem.

Zaračunavanje in plačila storitev uporabnikov v knjižnici

Knjižnice svoje storitve uporabnikom zaračunavajo in spremljajo s pomočjo programske opreme COBISS3. V njej izdajajo račune za opravljene storitve, vodijo blagajniško poslovanje in analitično spremljajo terjatve do uporabnikov. Zato ta programska oprema sodi med analitične knjigovodske evidence oziroma pomožne knjige, ki podrobneje pojasnjujejo podatke, zbirno knjižene v glavni knjigi.

Računovodenje v likvidaciji

Prenehanje poslovanja organizacije, naj bo prostovoljno ali prisilno, v praksi pogosto označujemo z enotnim izrazom likvidacija. A v vseh teh postopkih organizacija ne bo nujno uporabila pravil merjenja in vrednotenja iz SRS 39. Tega uporablja le, ko predpostavka delujoče organizacije ni izpolnjena in je prenehanje prisilno. Kadar ne more zagotoviti, da v nedoločljivi prihodnosti ne bo ustavila poslovanja ali ga pomembno skrčila, mora gospodarske kategorije ovrednotiti drugače, kot to določajo splošni računovodski standardi za merjenje gospodarskih kategorij.

Dogodki po datumu bilance stanja

Dogodki po datumu bilance stanja so tisti, ki se zgodijo med bilančnim presečnim datumom in datumom odobritve računovodskih izkazov. To je tisti datum, ko ustrezni organ potrdi, da so računovodski izkazi primerni za javno objavo. Če organizacija popravljalnih dogodkov ne pripozna, kot to zahtevajo računovodski standardi, gre za računovodsko napako. Tiste dogodke po datumu bilance stanja, ki so nepopravljalni, a so pomembni, pa organizacija le razkrije v pojasnilih k računovodskim izkazom.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS