Zabilančne, zunajbilančne ali izvenbilančne postavke

Čeprav gre za isti poslovni dogodek, ga različni predpisi poimenujejo drugače: Zakon o računovodstvu kot izvenbilanco, računovodski standardi kot zabilanco, Zakon o gospodarskih družbah pa kot zunajbilančno postavko. A bolj kot poimenovanje je pomembna njegova vsebina. Zlasti ker računovodje med zabilančnimi postavkami pogosto izkazujejo take, ki ne ustrezajo določbam računovodskih standardov. S tem pa med bralce računovodskih izkazov vnašajo zmedo.

Kako določiti povezane stranke

V praksi se velikokrat uporabljata izraza povezane osebe in povezane stranke. Prvi termin izhaja iz Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, drugi se veže na računovodske standarde. In čeprav so povezane stranke lahko povezane osebe, pojma nista sopomenki. Pravilna določitev povezanih strank pa je ključna za pravilno razkrivanje poslov z njimi v pojasnilih k računovodskim izkazom.

Računovodska obravnava zalog proizvodov v javnem sektorju

Uporabniki pri svoji dejavnosti neredko proizvajajo tudi proizvode. V nekaterih primerih je to nujno, da lahko sploh izvajajo svojo dejavnost. Tak primer je izdaja knjig na fakultetah za potrebe izobraževanja. Včasih pa so proizvodi postranski produkt izvajanja dejavnosti, kot so mizarski izdelki pri izobraževanju za poklic mizarja. Uporabniki morajo zato ustrezno pripoznati zaloge in spremljati njihovo prodajo. Vsaj enkrat na leto morajo zaloge popisati in razlike ustrezno knjigovodsko obravnavati.

Razvrščanje in knjiženje nekratkoročnih sredstev za prodajo

Organizacija nekratkoročna sredstva za prodajo razvrsti na konte skupine 67. A za njihovo merjenje ne velja računovodski standard, ki obravnava računovodenje zalog. Določila o računovodski obravnavi so v SRS 1, ki obravnava opredmetena osnovna sredstva. Organizacija sredstva, ki izpolnjujejo pogoje, izmeri po manjši izmed vrednosti: po pošteni, zmanjšani za stroške prodaje, ali po knjigovodski. S prerazvrstitvijo jih preneha amortizirati. V bilanci stanja jih prikaže med kratkoročnimi sredstvi, ločeno od drugih sredstev.

IKS 06/2022


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS