Spremembe pri dohodnini od leta 2022

Za zavezance leto 2022 prinaša davčne novosti pri odmeri dohodnine. Davčna lestvica je tako za leto 2022 usklajena z rastjo cen. Najvišja stopnja dohodnine je znižana na 45 %, splošna olajšava pa se je povečala. Nadalje se je znižala tako stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem kot tudi stopnja za obdavčitev dohodkov iz kapitala. Dobički iz kapitala so po novem oproščeni plačila dohodnine po 15 letih imetništva kapitala.

Spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala in premoženja od leta 2022

Nedavno je bil spremenjen Zakon o dohodnini z veljavnostjo od 1. januarja 2022. Prinesel je razbremenitev tudi pri dohodkih iz kapitala in oddajanja premoženja v najem. Stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem se je znižala s 27,5 na 15 % od davčne osnove, normirani stroški pa so se zmanjšali s 15 na 10 % od dohodka. Stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala se je zmanjšala na 25 %. Pri dobičkih iz kapitala ta stopnja velja za prvih pet let imetništva, po 15 letih pa so dobički iz kapitala oproščeni plačila dohodnine.

Novosti pri dohodnini od dobička iz kapitala pri pogodbi o preužitku

Z vidika pogodbenega interesa je pogodba o preužitku v bistvenem enaka kot pogodba o dosmrtnem preživljanju. Razlika pa je v trenutku prehoda lastninske pravice na premoženju. Tudi v tem primeru gre za pogodbo, ki ima socialni poudarek, obveznosti pa niso vnaprej znane. Vrhovno sodišče zato meni, da tako kot odsvojitev nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju tudi odsvojitev nepremičnine po pogodbi o preužitku spada med neobdavčljive odsvojitve.

Velikost in način določitve osnovne plače v zasebnem sektorju

Osnovna plača je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi in mora biti določena v evrih. Uporablja se tudi kot osnova za obračun dodatkov. Mora biti vsaj v velikosti, ki je določena za tarifni razred, v katerega je delavec razvrščen. Ni pa nujno, da je v pogodbi o zaposlitvi določena v velikosti minimalne plače. Glede na to, kako se določi, je treba ločiti način obračuna plače.

Delovnopravni vidik spremembe velikosti plače

Delodajalec in delavec se lahko sporazumeta o zmanjšanju ali povečanju osnovne plače. Delodajalec jo lahko enostransko zmanjša le v primeru obračuna negativne stimulacije (destimulacije). V mesečno in ne v osnovno plačo pa lahko delodajalec vključi dodatek za delovno dobo in druge dodatke, vendar le, če je delavcu zagotovljen minimum pravic. Tak dogovor mora biti sklenjen v obliki pogodbe o zaposlitvi. Osnovna plača je tudi osnova za obračun dodatkov.

Obračunavanje DDV od predplačil

Dana in prejeta predplačila se v sistemu DDV obdavčujejo glede na vrsto transakcije. V večini primerov so predmet DDV. Izjema pa na primer velja pri predplačilih za dobave in pridobitve blaga znotraj EU. Obravnava predplačil je odvisna tudi od kraja opravljene transakcije. Za tiste, ki bodo opravljene na ozemlju Slovenije, veljajo določila Zakona o davku na dodano vrednost. Za tiste, pri katerih je kraj obdavčitve v drugi državi, pa je glede obravnave predplačil treba upoštevati predpise te druge države.

Davčna osnova pri uvozu blaga in prevozni stroški

Pri uvozu davčni zavezanci od carinske vrednosti blaga plačajo carinske dajatve. Na podlagi carinske vrednosti določijo davčno osnovo, od katere plačajo DDV. V davčno osnovo se vštejejo zneski carine, trošarine in drugih davkov, ki se plačajo ob uvozu blaga. Lahko pa se vštejejo tudi drugi postranski stroški, kot so prevozni stroški, ki so nastali od zunanje meje EU do prvega namembnega kraja, a le, če so zaračunani uvozniku in so v času carinjenja znani in dokazljivi.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS