Knjiženje testnih vozil

Prodajalci avtomobilov testna vozila običajno ponudijo kupcem, da jih preizkusijo in spoznajo njihove vozne in druge lastnosti. Računovodska obravnava teh vozil pa je že nekaj časa jabolko spora. Veliko prodajalcev jih razvrsti med zaloge, češ da so po poteku obdobja, za katero se uporabljajo kot testna, namenjena prodaji. A prvotni namen takšnih vozil je njihova uporaba, zaradi česar se tudi obrabljajo. Druga vrsta testnih vozil v pravem pomenu besede pri proizvajalcih vozil pa so prototipi.

Knjiženje davčnih odločb o odmeri davka pri odkupu lastnih deležev

Davčni organ je nekaterim družbam posle odkupov lastnih deležev obdavčil kot izplačilo dividend. S tem jim je naložil plačilo davčnega odtegljaja, če je bil družbenik kot prejemnik kupnine fizična oseba. Tak dodatno odmerjeni davek morajo družbe po davčni odločbi tudi knjižiti. Zato take posle pripoznajo v okviru bilančne postavke kapitala, saj gre za posle z lastniki.

Kako se pripraviti na popis v javnem sektorju

Uporabnik mora najmanj enkrat letno uskladiti poslovne knjige z dejanskimi stanji sredstev in obveznosti do njihovih virov. To ugotovi s popisom. A nanj se mora ustrezno pripraviti. Zato je koristno, da upošteva vrstni red aktivnosti pri pripravi. To nadalje vpliva na kakovost in ugotovljene popisne razlike, s tem pa tudi na podatke v računovodskih izkazih.

Zunanje izvajanje notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih

Proračunski uporabnik, ki nima organizirane lastne ali skupne notranjerevizijske službe, mora izvedbo teh nalog zaupati zunanjemu izvajalcu. Pri tem mora biti pozoren, da je ta strokovno usposobljen. Pomembno je tudi, da so vsi pogoji take oblike sodelovanja natančno opredeljeni v pogodbi o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu.

IKS 10/2021


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS