Sprememba uredbe in povračila stroška za prevoz na delo v zasebnem sektorju

V zasebnem sektorju septembra 2021 začnejo veljati spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Nanašajo se predvsem na prevoz na delo in z njega. Sodobni načini opravljanja dela zahtevajo tudi svojevrstno delovnopravno in davčno obravnavo tega povračila. Delavec je do njega upravičen, tudi če na delu ni prisoten celoten mesec, če dela pri več delodajalcih, če dela s krajšim delovnim časom le pri enem delodajalcu, če dela v deljenem delovnem času ali na več lokacijah.

Povračilo stroška za prehrano med delom in njegova davčna obravnava v zasebnem sektorju

Obravnava povračila stroška za prehrano ni enolična, ampak je pri njej treba upoštevati naravo, kraj in čas opravljanja dela. Za pravilno določitev je predvsem pomembno, da delodajalci ločijo delovnopravno obravnavo od davčne. Vrsto in velikost povračila stroška delavcu najprej določijo v delovnopravnem predpisu, šele nato pa sledi davčna obravnava. Če jih ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, upoštevajo podjetniško kolektivno pogodbo, interni akt ali pogodbo o zaposlitvi.

Poročanje o neobdavčenih povračilih stroškov

Delodajalec, ki je plačnik davka, mora poročati o obdavčenih in neobdavčenih povračilih stroškov. Mednje spadajo povrnjeni stroški za delo na sedežu družbe in stroški na službenih poteh. Posebej pa mora poročati tudi o stroških, povrnjenih napotenim. Potne stroške je treba ločiti na tiste za prehrano, prevoz in prenočišče.

Sodna praksa v zvezi z dohodnino v letih 2020 in 2021

Sodna praksa pomembno prispeva k razvoju davčne stroke. Tudi v zadnjem letu sta upravno in vrhovno sodišče sprejela nekaj pomembnih sodb, nekatere med njimi pa bodo pomembno spremenile dosedanjo davčno prakso. Odločitve posegajo na področja dohodkov iz delovnih razmerij, dohodka iz dejavnosti in posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane, precej pa jih je s področja obdavčitve dohodkov iz kapitala.

Davčna obravnava ob smrti samostojnega podjetnika

Smrt samostojnega podjetnika zahteva od računovodij poznavanje posebnosti pri sestavitvi davčnih obračunov za akontacijo dohodnine oziroma dohodnine iz dejavnosti, za DDV in za prispevke za socialno varnost. Zaradi prenehanja opravljanja dejavnosti oziroma izbrisa umrlega podjetnika iz poslovnega registra nastopijo tudi davčni učinki. V primeru nadaljevanja te dejavnosti prek naslednika je možno priglasiti posebno davčno obravnavo.

Kaj je treba vedeti o prekluzivnem roku za uveljavitev odbitka DDV

Za uveljavitev odbitka DDV mora davčni zavezanec izpolnjevati vsebinske in formalne pogoje. Obenem mora upoštevati prekluzivni rok, po poteku katerega pravice do odbitka ni več mogoče uveljaviti. Ta rok mora biti skladen z načeli nevtralnosti, enakovrednosti in učinkovitosti. Domača in tuja sodna praksa o prekluzivnem roku razkrivata okoliščine, na podlagi katerih lahko davčni zavezanci ugotovijo, ali jim je pravica do odbitka DDV neupravičeno vzeta.

Sodbe Sodišča EU, izdane v prvi polovici leta 2021

Za širši krog davčnih zavezancev so izmed številnih sodb v tem sestavku uporabne predvsem tiste, ki obravnavajo odplačno in brezplačno rabo avtomobilov, delovanje organizacij za kolektivno upravljanje avtorskih pravic ter kdaj občina deluje kot davčni zavezanec in kdaj lahko začne teči zastaralni rok. V sestavku je povzetih še 19 drugih primerov, ki obravnavajo odbitek in oprostitve DDV, davčno osnovo, kraj obdavčitve, stopnjo DDV, obresti in kazni v zvezi z DDV, solidarno odgovornost in drugo.

Načini in roki izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj

Pri poplačilu svojih terjatev do dolžnika lahko organizacije uporabijo tudi institut izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, s čimer se zaščitijo pred nadaljnjim oškodovanjem. Pogosto namreč premoženje dolžnika ne zadošča za poplačilo upnikovih terjatev. Takrat pa se upnik ne more zanašati niti na institute prisilnega poplačila. Težava nastane, ko dolžnik razpolaga s svojim premoženjem in ga zmanjšuje z namenom, da oškoduje svojega upnika. V tem primeru lahko upnik izpodbija dolžnikova dejanja, ki mu povzročajo škodo.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS