Računovodenje skupnih dogovorov

Skupni dogovor niso nujno le tisti dogodki, kjer dve organizaciji ustanovita novo in imata v njej vsaka polovico glasovalnih pravic. Nujni pogoj za to pa je, da stranke sklenejo pogodbeni sporazum, ki jim zagotavlja skupno obvladovanje. V njem se dogovorijo o vseh odločitvah glede pomembnih dejavnosti skupnega dogovora. Šele nato ga stranka razvrsti. To pa vpliva na računovodsko pripoznanje v poslovnih knjigah stranke, to je organizacije, ki skupni dogovor soobvladuje.

Pripoznavanje državne pomoči za že nastale stroške

Organizacija lahko prejme državno pomoč tudi za stroške, ki so nastali v preteklih obdobjih. Pri tem mora preveriti, ali takšen poslovni dogodek morda ni računovodska napaka. Če ni, pripozna prihodke iz državnih pomoči za stroške, ki so že nastali, takoj in jih ne odlaga. Še pred tem pa mora presoditi, ali je gotova, da ji prejetih sredstev državnih pomoči ne bo treba vračati.

Ključni poudarki pri novonastalih subjektih javnega interesa

Družbe z omejeno odgovornostjo, ki so po novem postale subjekti javnega interesa, bodo v letu 2021 pozornost usmerile v odnose z nadzornim svetom in revizijsko komisijo. Srečale se bodo tudi z bolj formaliziranimi postopki pri imenovanju revizorja, potrjevanju letnega poročila in na drugih področjih, ki zahtevajo proaktivni pristop. Tako se bodo izognile zapletom, še posebej tistim, katerih posledica bi bilo lahko neupoštevanje zakonskih rokov.

Potrjevanje, obravnava in hramba elektronskih dokumentov

V zadnjem času je zaznati velik porast elektronskih dokumentov tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Delno je k temu pripomoglo obvezno prejemanje e-računov v javnem sektorju in tudi uvajanje dela na domu, zaradi česar morajo biti dokumenti dostopni v elektronski obliki. Organizacija mora biti pri tem pozorna ne zgolj na tehnični vidik, temveč tudi na vzpostavitev ustreznih procesov za potrjevanje, obravnavo in hrambo elektronskih dokumentov. To pa velja zlasti za knjigovodske listine.

IKS 07/2021


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS