Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2020

Celotni vseobsegajoči donos so spremembe lastniškega kapitala v obdobju, razen tistih, ki so posledica poslov z lastniki. Sestavljen je iz čistega poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa torej vsebuje postavke prihodkov in odhodkov vključno s prilagoditvami zaradi prerazvrstitev, ki še niso pripoznane v poslovnem izidu.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 30. 12. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS