Vračilo državnih pomoči zaradi delitve dobička in nagrad poslovodstvu

Delodajalci in samozaposleni pa tudi kmetje in drugi so v času epidemije in še kasneje prejeli pomoči, če so zanje izpolnjevali pogoje. Nekatere od teh pomoči niso združljive z delitvijo dobička, nakupom lastnih poslovnih deležev ali lastnih delnic ter izplačilom nagrad poslovodstvu in dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu. A to ne velja za vse.

Vračilo državnih pomoči zaradi nezadostnega upada prihodkov

V času koronavirusne bolezni 19 so mnoge organizacije prejele pomoči, ki jih lahko obdržijo, če so jim zaradi te epidemije oziroma situacije zadosti upadli čisti prihodki od prodaje v letu 2020. Pri nekaterih pomočeh je to le eden od pogojev, ki ga je treba izpolniti, da pomoči ni treba vrniti. V primeru, da organizaciji prihodki ne upadejo najmanj za 10 % glede na primerjalno osnovo, pa mora to pomoč vrniti. Pri tem peti interventni zakon uvaja večji odstotek upada prihodkov.

Vračilo presežne državne pomoči

Pomoči po interventnih zakonih ne smejo biti presežne glede na pravila za dodeljevanje državnih pomoči. Pri tem je Slovenija dolžna spoštovati pravila EU. Ta so upoštevana v določilih o dodeljevanju državnih pomoči v posameznem interventnem zakonu. Nezakonito dodeljene pomoči ali presežne državne pomoči je treba vrniti v proračun.

Vračilo državnih pomoči pri delovnopravnih institutih po petih interventnih zakonih

Delodajalci so lahko za svoje delavce z namenom ohranjanja zaposlitve ali z namenom nagrajevanja delavcev, ki so v času razglašene epidemije delali, prejeli državno pomoč. Lahko so jo dobili v obliki delnega povračila nadomestila plače, v obliki oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost ali v obliki subvencije. Ker gre za državno pomoč, mora delodajalec v času koriščenja ukrepa ali po njegovem izteku izpolnjevati določene pogoje, da mu je ne bo treba vrniti.

Kraj obdavčitve z DDV pri najemu prevoznih sredstev

Za storitev dajanja prevoznih sredstev v najem velja v sistemu DDV več pravil za določanje kraja obdavčitve. Kraj, kjer se šteje, da je najem opravljen, je odvisen od trajanja najema, vrste prevoznega sredstva in najemnikovega statusa. Najem prevoznih sredstev je treba ločevati od opravljanja prevoznih storitev, saj njuna obravnava v sistemu DDV ni enaka.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS