Začetno pripoznanje neopredmetenih sredstev v javnem sektorju

Drugi in določeni uporabniki neopredmetena osnovna sredstva ob pridobitvi pripoznajo po nabavni vrednosti. Pridobijo jih lahko z nakupom, prenosom od ustanovitelja, kot donacijo ali jih izdelajo sami. Kadar jih ne morejo ovrednotiti po nabavni vrednosti, uporabijo ocenjeno vrednost. Izbira načina, s katerim določijo nabavno vrednost, temelji na tem, kako so tovrstna sredstva pridobili.

Začetno pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev v javnem sektorju

Določeni in drugi uporabniki opredmetena osnovna sredstva ob pridobitvi pripoznajo po nabavni vrednosti. Če ta ni znana, pripoznanje opravijo po ocenjeni vrednosti. Kako nabavno vrednost določijo na začetku, je predvsem odvisno od načina pridobitve tovrstnih sredstev. Uporabniki jih namreč lahko pridobijo z nakupom, prenosom od ustanovitelja ali donacijami. Ne nazadnje pa jih lahko naredijo tudi sami.

Pripoznavanje prihodkov v trenutku – dogodki, ki zahtevajo dodatno presojo

Za pripoznavanje prihodkov ni pomembno, kdaj organizacija izda račun ali kdaj prejme plačilo. Ključen ni niti trenutek odpreme iz skladišča. Za pripoznanje prihodkov je pomemben trenutek, ko organizacija na kupca prenese obvladovanje blaga. Takrat namreč izpolni izvršitveno obvezo. Posebno pozornost glede pripoznavanja prihodkov zahtevajo dogovori o konsignaciji, dogovori, sklenjeni po načelu zaračunaj in plačaj, ter drugi.

Knjiženje poslovnih dogodkov, vezanih na interventne ukrepe, pri določenih in drugih uporabnikih

Tudi uporabniki v javnem sektorju so lahko upravičenci do nekaterih plačil in povračil stroškov, ki so jim nastali zaradi epidemije COVID-19. Določeni uporabniki, ki so javni zavodi in agencije, knjižijo poslovne dogodke tako po načelu poslovnega dogodka kot po načelu denarnega toka. Zanje je zato še posebej pomembno, kdaj in katere prihodke in odhodke bodo pripoznali po obeh načelih.

Knjiženje boleznin

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v času veljavnosti interventne zakonodaje delodajalcem povrnil boleznino za delavce že od prvega dne. Tak znesek se obravnava kot državna pomoč, ki jo organizacija pripoznava med prihodki. Vendar je pripoznavanje prihodkov po neto načelu, ki ga omogoča Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vodilo do razkoraka pri knjiženju istega poslovnega dogodka – boleznin, ki jih organizaciji povrne zavod. Zveza RFR bo zato v prihodnje organizacijam priporočala knjiženje boleznin po bruto načelu.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS