Odlog odplačila bančnih posojil zaradi epidemije novega koronavirusa

Vlada je sprejela Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev zaradi epidemije novega koronavirusa. Z njim želi omiliti likvidnostne težave družb, zadrug, društev, zavodov, samozaposlenih, nosilcev kmetijske dejavnosti in tudi fizičnih oseb. Z interventnim zakonom naslavlja težave, ki so nastale kot posledica zmanjšanega povpraševanja ter izpada proizvodnje in dohodka. Kreditojemalci bodo lahko zahtevali odlog odplačevanja kredita za 12 mesecev.

Vpliv epidemije novega koronavirusa na razkritja dogodkov po datumu bilance stanja

Epidemija novega koronavirusa bo temeljito posegla tudi v delo računovodij. A ne šele za poslovno leto 2020, ampak že pri pripravi letnega poročila za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2019. Organizacije morajo v njem pojasniti pomembne dogodke, ki so se zgodili po datumu bilance stanja. Ker epidemija predstavlja takšen dogodek, njeni učinki pa so več kot pomembni, takšno (ne)razkritje vpliva na poslovne odločitve uporabnikov računovodskih izkazov.

Knjiženje stroškov oglaševanja v skladu s SRS 15

Oglaševanje je postalo nepogrešljiv del poslovanja, s katerim si organizacije pomagajo pospeševati prodajo izdelkov ali storitev. A oglaševanje v sredstvih javnega obveščanja, ki je nekdaj prevladovalo, se vse bolj dopolnjuje z drugimi, inovativnimi načini pospeševanja prodaje. Eden od teh, predvsem pri maloprodajnih trgovcih kot kupcih, je zaračunavanje dobavitelju za storitve oglaševanja prodanih izdelkov v letakih.

Amortiziranje in uveljavljanje investicijske olajšave pri nakupu ali najemu osnovnega sredstva

Srednje velike in velike organizacije kot najemniki po novem najemov ne razvrščajo več med poslovne in finančne. Za vsa najeta sredstva pripoznavajo pravico do uporabe. A Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb kljub temu ohranja izraza poslovni in finančni najem. Ali morajo zavezanci potemtakem najeme davčno še vedno razvrščati po starem? Postavlja se tudi vprašanje, kako bodo to dokazovali v inšpekcijskih postopkih. Po Zakonu o davčnem postopku je dokazno breme na zavezancu.

IKS 05/2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS