Tema:

LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila

Obračunsko oziroma poslovno leto določeni in drugi uporabniki sklenejo ob koncu koledarskega leta. Poslovanje v končanem obdobju povzamejo z letnim poročilom, ki zajema računovodsko in poslovno poročilo. Letno poročilo predložijo pristojnim zunanjim institucijam in notranjim organom. Uskladitev sredstev in obveznosti med proračunskimi uporabniki pa opravijo v premoženjski bilanci.

Bilanca stanja določenih in drugih uporabnikov

Bilanca stanja izkazuje končno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Podatki, ki so podlaga za sestavitev bilance, morajo biti pravilni in resnični, kar uporabniki ugotavljajo s popisom. Pri izkazovanju in vrednotenju posameznih bilančnih postavk pa so med določenimi in drugimi uporabniki manjše razlike, čeprav oboji stanje sredstev in obveznosti izkazujejo po načelu poslovnega dogodka.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov je temeljni računovodski izkaz, v katerem morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni izid predstavljeni resnično in pošteno. Priloga k njemu je še izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Poleg tega morajo določeni uporabniki prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke izkazati tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov je temeljni izkaz poslovnega izida drugih uporabnikov. V njem izkazujejo računovodske postavke prihodkov in odhodkov po računovodskem načelu denarnega toka v obračunskem letu. Pri pripravi izhajajo iz podatkov v poslovnih knjigah, kjer imajo knjižene posamezne vrste prihodkov in odhodkov. K temu izkazu spadata še izkaza o finančnih terjatvah in naložbah ter financiranju, kjer drugi uporabniki izkazujejo tudi prejemke in izdatke po načelu denarnega toka.

Premoženjska bilanca za leto 2019

Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov pripravijo premoženjsko bilanco po stanju na dan 31. decembra 2019. Pred tem morajo preveriti neusklajenosti terjatev in obveznosti za preteklo poročevalsko obdobje in odpraviti vzroke neusklajenosti. Pomembno je, da se podatki med proračunskimi uporabniki v čim večji možni meri uskladijo z obrazci IOP. Pri skrbnikih finančnih evidenc pa je treba preveriti še usklajenost njihovih podatkov s podatki v poslovnih knjigah.

Kdaj v pokoj in kaj je dobro pri tem vedeti in upoštevati

Zavarovanec ob odhodu v pokoj pogosto tehta, ali je zanj ugodnejša upokojitev v tem ali v prihodnjem koledarskem letu. Pri odločitvi je koristno upoštevati vse dejavnike, ki lahko vplivajo na višino pokojnine. Zaradi predvidenih sprememb zakonodaje, ki naj bi začele veljati 1. januarja 2020 in prinašajo ugodnejši odmerni odstotek za moške in odmerni odstotek za otroke, ki bo veljal predvsem za ženske, je odločitev za izbiro pravega datuma še toliko pomembnejša.

Izdani darilni boni in druge oblike zmanjšanja kupnine

Izdani darilni boni, kuponi in druge oblike spodbud, ki zmanjšujejo plačilo kupca, običajno ne pomenijo ločene izvršitvene obveze. Prodajalec lahko kupcu ponudi tudi možnost, da v prihodnosti, torej po opravljenem nakupu, pridobi dodatno blago ali storitve ali jih pridobi za zmanjšano plačilo. Taka stvarna pravica kupca pomeni, da bo moral prodajalec ob prodaji del prihodkov odložiti. Obveznost za obračun DDV pa je odvisna od tega, ali je tak kupon enonamenski ali večnamenski.

Računovodska obravnava investicij in vzdrževanja v javnem sektorju

Pravilna opredelitev vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v praksi povzroča nemalo težav. Mogoče jih je namreč razumeti kot strošek ali kot investicijo, ki povečuje nabavno vrednost sredstev ali pa zmanjšuje popravek vrednosti. Uporabniki obenem tudi različno pojmujejo izraze adaptacija in rekonstrukcija, popravilo in vzdrževanje, investicija in investicijsko vzdrževanje. To pa lahko privede do neustreznega računovodskega obravnavanja.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS