Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov je temeljni izkaz poslovnega izida drugih uporabnikov. V njem izkazujejo računovodske postavke prihodkov in odhodkov po računovodskem načelu denarnega toka v obračunskem letu. Pri pripravi izhajajo iz podatkov v poslovnih knjigah, kjer imajo knjižene posamezne vrste prihodkov in odhodkov. K temu izkazu spadata še izkaza o finančnih terjatvah in naložbah ter financiranju, kjer drugi uporabniki izkazujejo tudi prejemke in izdatke po načelu denarnega toka.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 11. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS