Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov je temeljni računovodski izkaz, v katerem morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni izid predstavljeni resnično in pošteno. Priloga k njemu je še izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Poleg tega morajo določeni uporabniki prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke izkazati tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 11. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS