Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Bilanca stanja določenih in drugih uporabnikov

Bilanca stanja izkazuje končno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Podatki, ki so podlaga za sestavitev bilance, morajo biti pravilni in resnični, kar uporabniki ugotavljajo s popisom. Pri izkazovanju in vrednotenju posameznih bilančnih postavk pa so med določenimi in drugimi uporabniki manjše razlike, čeprav oboji stanje sredstev in obveznosti izkazujejo po načelu poslovnega dogodka.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS