Nagrajevanje zaposlenih

Delodajalci ob koncu uspešnega poslovnega leta ali kasneje delavce običajno nagradijo za njihovo delo. To lahko storijo na različne načine. Nekateri se odločijo, da svojim zaposlenim izplačujejo del plače za poslovno uspešnost. Ta je lahko pod določenimi pogoji tudi ugodneje davčno obravnavan. Spet drugi posežejo po alternativnih oblikah nagrajevanja. Pri teh pa velja pozornost nameniti njihovi različni davčni obravnavi.

Nakazilo ali asignacija

Organizacije pri poslovanju, kadar je vpletenih več oseb, pogosto posežejo po nakazilu ali asignaciji in tako poenostavijo postopke. Z nakazilom dolžnik izpolni svojo obveznost upniku po tretji osebi. Sestavljeno je iz dveh pooblastitev, s katerima se poenostavljeno izpolnijo medsebojne obveznosti treh oseb in z enim plačilom poplačata dva dolga. 

DDV pri posredniških storitvah

Sklepanje posredniških pogodb z vidika DDV zahteva dobro razumevanje posebnosti in pojmovnih razlik tega področja. Tako je posrednik za namene DDV oseba, ki deluje v imenu in za račun svoje stranke. Določanje kraja opravljene posredniške storitve prav tako zahteva posebno pozornost, saj to področje ureja več različnih pravil. Predpisana pa je še vrsta oprostitev DDV pri določenih posredniških storitvah, za katere morajo biti izpolnjeni zahtevani pogoji.

Minimalna plača od leta 2020

V letu 2020 se bodo začele uporabljati spremembe Zakona o minimalni plači, ki so bile sprejete že konec leta 2018. Minimalna plača bo v letu 2020 znašala 940,58 EUR. Največja novost je, da bodo iz nje izvzeti vsi dodatki ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost. V minimalno plačo se ne vštevajo povračila stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu, in prav tako ne drugi prejemki iz delovnega razmerja.

IKS 12/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS