Izredni odpis opredmetenih osnovnih sredstev pri uporabnikih v javnem sektorju

Uporabniki v javnem sektorju morajo pri izrednem odpisu opredmetenih osnovnih sredstev paziti na dve posebnosti. Prva je, da določeni uporabniki, ki imajo sredstva v upravljanju, prodajo opredmetena osnovna sredstva v tujem ali svojem imenu za tuj račun in na tak način obravnavajo tudi kupnino. Druga pa je način zmanjševanja knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev zaradi izrednega odpisa, ki je lahko v breme odhodkov ali v breme vira.

Knjiženje najpogostejših dogodkov pri finančnih naložbah

Finančne naložbe so različnih vrst, od naložb v lastniške in dolžniške vrednostne papirje do depozitov in danih posojil ter naložb v odvisne in pridružene organizacije ter skupne podvige. Računovodska obravnava nekaterih poslovnih dogodkov v zvezi s finančnimi naložbami je enaka, ne glede na to, v katero skupino organizacija naložbo razvrsti. Pri drugih pa razvrstitev v skupino vpliva na merjenje in vrednotenje.

Poročanje za statistiko finančnih računov za občine

Občine sodijo v sektor S.13 in so zavezane k poročanju za statistiko finančnih računov. To storijo, kadar njihova bilančna vsota ob koncu koledarskega leta znaša 8 milijonov evrov ali več. Med drugim poročajo o stanju finančnih sredstev in obveznosti na finančnih računih, o transakcijah in o vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih. Podatki statistike finančnih računov se za namen kontrole in analize povezujejo z drugimi poročili, denimo premoženjsko bilanco.

Spremembe najemnih pogodb pri najemnikih

Najemniki se v poslovnem letu 2019 osredotočajo predvsem na začetno pripoznanje najemov. V času trajanja najemne pogodbe pa se bodo pogosto srečevali s spremembami najema. Računovodski standardi natančno opredeljujejo, kateri poslovni dogodki pomenijo spremembo najema. Če bodo izpolnjeni pogoji, jo bo najemnik obračunal kot ločen najem ali kot spremembo osnovne najemne pogodbe, ki zahteva ponoven preračun obveznosti iz najema.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS