Spremembe SRS 15 (2019)

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je junija 2018 sprejel SRS 15 (2019). Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, bodo standard začele uporabljati 1. januarja 2019. Vendar standard ne uvaja le lepotnih in terminoloških popravkov. V primerih, ko imajo organizacije v eni prodajni pogodbi več izvršitvenih obvez, so lahko učinki na izkaz poslovnega izida znatni. Spreminjata se predvsem čas in znesek pripoznanih prihodkov.

Računovodska obravnava prejetih zavarovalnin zaradi nastale škode

Organizacije se o pravilnosti računovodske obravnave določenih poslovnih dogodkov navadno začnejo spraševati takrat, ko kakšen temeljito poseže v velikost pripoznanih prihodkov in odhodkov, še posebej če se ne pojavljajo pogosto. Eden od takih so stroški, povezani s škodami v povezavi z vremenskimi ujmami. Letos so v različnih predelih Slovenije te povzročile škodo na objektih in opremi; nekateri od njih so bili zavarovani, drugi pa ne.

Računovodska obravnava renovacij in prenov nepremičnin

Nakupi, gradnje in renovacije nepremičnin so običajno povezani s pomembnejšimi zneski. Zato je njihova pravilna pripoznava pomembna za resnično in pošteno predstavitev računovodskih izkazov. Čeprav se na prvi pogled zdi, da so računovodski izkazi na tem področju jasni, pa se računovodska obravnava takega dogodka v praksi pogosto izkaže za zelo zapleteno.

Kdaj pri uporabnikih nastanejo prihodki pri porabi zalog proizvodov

Izdelava proizvodov in pridelava pridelkov pri uporabnikih ni pogosta, niti glavna, niti posebno pomembna dejavnost, saj večinoma opravljajo storitve. Se pa predvsem javni zavodi in občine srečujejo z izdelavo proizvodov, kot so knjige in katalogi, ali pa z lastno pridelavo, denimo kmetijskih pridelkov. Te nato prodajo, lahko pa jih porabijo tudi za lastno dejavnost. Proizvode lahko tudi usredstvijo. Zato je pomembno, kdaj se pri porabi teh zalog izkazujejo prihodki.

Plače in nadomestila plač delavcev v delovnem razmerju

Plačilo za opravljeno delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače in nadomestila plače. Delodajalci morajo najprej pravilno obračunati posamezne postavke, ki sestavljajo bruto znesek plače ali nadomestila plače, in potem pravilno obračunati akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost. Delavcu izdajo ustrezen obračun, Fursu pa poročajo na obrazcih REK.

IKS 10/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS