Tema:

LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila

Določeni in drugi uporabniki svoje poslovanje v obračunskem letu povzamejo z letnim poročilom. Predložijo ga pristojnim zunanjim institucijam in notranjim organom. Sestavljeno mora biti jasno in pregledno, računovodski izkazi pa morajo biti pravilni in pošteni. Zato je pomemben del računovodskega nadzora tudi popis, ki zagotavlja resnično stanje sredstev in obveznosti. V računovodskem poročilu uporabniki predložijo računovodske izkaze in pojasnila k njim. Sestavni del poslovnega poročila pa je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

Bilanca stanja določenih in drugih uporabnikov

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz. Kot sestavni del računovodskega poročila mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri vsebini posameznih bilančnih postavk so med določenimi in drugimi uporabniki razlike. Vsi pa morajo zagotoviti, da so podatki, ki so podlaga za sestavitev bilance, resnični in pravilni, kar ugotavljajo s popisom. Obrazci za bilanco stanja in priloge k njej se za leto 2017 niso spreminjali.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Določeni uporabniki v tem izkazu izkažejo podatke o prihodkih in odhodkih ter poslovnem izidu obračunskega obdobja. Pred njegovo sestavitvijo morajo pregledati postavke prihodkov in odhodkov glede razvrščanja, merjenja in upravičenosti ter obračunati amortizacijo, proizvodnjo, obresti in še kaj. Na koncu morajo pripraviti temeljnico za knjiženje zaključka poslovnega leta in podatke za sestavitev poslovnega izida po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Drugi uporabniki v tem izkazu izkažejo podatke o prihodkih in odhodkih ter poslovnem izidu obračunskega obdobja. Pred njegovo sestavitvijo morajo pregledati postavke prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov glede razvrščanja, merjenja, upravičenosti in še česa. Na koncu morajo pripraviti temeljnico za knjiženje zaključka poslovnega leta in podatke za sestavitev poslovnega izida po načelu denarnega toka.

Spletna oddaja premoženjskih bilanc za leto 2017

Ajpes je nedavno posodobil aplikacijo za oddajo premoženjskih bilanc uporabnikov državnega in občinskih proračunov po stanju na dan 31. decembra 2017. Med novostmi so predvsem tehnične izboljšave pri oddaji in kontroli podatkov iz premoženjskih bilanc.

Drobni inventar

Kako pravilno knjižiti drobni inventar, povzroča pri organizacijah nemalo zmede. Morda zato, ker so določbe računovodskih standardov nekoliko ohlapne. Pri razvrščanju drobnega inventarja in njegovi računovodski obravnavi pa morajo organizacije upoštevati vse določbe računovodskih standardov, in ne zgolj tistih, ki se nanašajo izključno na računovodsko obravnavo drobnega inventarja.

IKS 12/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS