Računovodske ocene in njihove spremembe

Organizacija nekaterih postavk v računovodskih izkazih ne more natančno izmeriti. Zneski, ki jih izkazuje v bilancah, so namreč približek njihove vrednosti in pomenijo oceno, ki je rezultat najboljšega poznavanja dejstev in okoliščin. Organizacija zato vsaj enkrat letno preveri, ali so računovodske ocene ustrezne. Po potrebi jih prilagodi glede na nova znana dejstva in okoliščine tako, da izkazano stanje sredstev in obveznosti izkazuje resnično in pošteno sliko njenega finančnega položaja.

Prihodki iz pogodb s kupci – MSRP 15

Organizacije, ki računovodijo po MSRP, bodo morale 1. januarja 2018 začeti uporabljati nov standard MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci. Ta uvaja nekatere novosti na področju pripoznavanja prihodkov. Kakšen bo učinek uvedbe novega standarda na računovodske izkaze organizacij, bo odvisno predvsem od narave poslovanja organizacije in dejavnosti, v kateri posluje. Splošna posledica pa bo, da bo imel pomemben vpliv na zaporedje pripoznavanja prihodkov in na njihovo pripoznano velikost.

Odloženi prihodki in odloženi stroški

Načelo nastanka poslovnega dogodka organizaciji narekuje, da pripozna odložene prihodke in odložene stroške. Prejem denarnih sredstev namreč ne pomeni nujno tudi ustvarjenih prihodkov, če organizacija kupcu ni dobavila proizvodov ali opravila naročenih storitev. Zato pripozna pasivne časovne razmejitve, s katerimi pripoznanje prihodkov odloži do trenutka, ko bo izpolnila pogoje iz računovodskih standardov. Obratno velja za odložene stroške.

Letni popis sredstev in obveznosti

Konec leta je čas, ko večina organizacij popisuje sredstva in obveznosti. Pravilno izkazana vrednost bilančnih postavk je ključna za resničen in pošten prikaz finančnega položaja organizacije pa tudi za pravilen obračun davčnih obveznosti, ki so predvsem povezane v ugotovljenim popisnim primanjkljajem.

IKS 11/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS