Oprostitev DDV pri storitvah neodvisnih skupin oseb

Neodvisne skupine oseb so pri opravljanju storitev svojim članom oproščene DDV. Pri tej oprostitvi pa velja vrsta pogojev, ki davčnim zavezancem povzročajo težave. Obenem oprostitev neenotno obravnavajo tudi posamezne države članice EU. Večje družbe, ki prek hčerinskih delujejo po vsej Evropi ali celo širše, težijo k temu, da bi se oprostitev uveljavila tudi čezmejno, vendar glede tega še ni enotnega stališča.

Obresti od presežka posojil

Obresti od posojil niso nujno v celoti davčno priznane. To je odvisno od tega, ali so posojila potrebna za obdavčeno dejavnost zavezancev in od koga so dobljena. Predvsem pri posojilih med povezanimi osebami so prisotne omejitve. Obresti od presežnih posojil ali s previsoko obrestno mero denimo niso priznane. Zavezanci imajo tudi možnost dokazovanja tržnosti prejetega posojila. V celoti pa so nepriznane obresti od posojil iz davčnih oaz s seznama Ministrstva za finance.

Obresti med povezanimi osebami in posojila iz davčnih oaz

Odhodki za obresti od posojil med povezanimi osebami ne smejo biti presežni, prihodki iz teh posojil pa ne premajhni. Davčno priznane obresti se izračunajo s priznano obrestno mero ali po neodvisnem tržnem načelu. Vendar so v celoti nepriznane, če izvirajo iz presežka posojil od kvalificiranega družbenika. Tudi obresti od posojil iz davčnih oaz so v celoti davčno nepriznane.

Davčna obravnava stroškov amortizacije

Zavezanci pri davčni obravnavi stroškov amortizacije izhajajo iz določb računovodskih predpisov. Poslovna amortizacija je sicer enaka davčni, dokler ne preseže najvišje davčno dopustne, ki se določi z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja in dopustnih davčnih amortizacijskih stopenj. Posebne obravnave so deležna tudi amortizirljiva sredstva majhnih vrednosti, prevrednotena (revalorizirana) sredstva in sredstva, pri katerih se je ob njihovi nabavi oblikovala rezervacija.

Sprememba plačnika davka pri izplačilu dividend prek KDD

Centralna klirinško depotna družba se je 6. februarja vključila v sistem TARGET2-Securities. S tem je prevzela vsa izplačila dividend. V skladu s postopkom te razdeli svojim članom (denimo bankam), ki vodijo račune, člani pa nakažejo dividende upravičencem, ki so tudi njihove stranke. Zato se je spremenil plačnik davka, ki je dolžan za upravičence odvesti davčni odtegljaj od izplačanih dividend.

Poslovanje tujih podjetij v Sloveniji

Tuji davčni zavezanci, ki trajno opravljajo dejavnost in zaposlujejo v Sloveniji, niso nujno tudi vpisani v Poslovni register Slovenije in posledično tudi niso zavezanci za obvezno revizijo ter javno objavo letnih računovodskih izkazov. Vendar so nerezidenti kljub temu zavezani k upoštevanju slovenske davčne zakonodaje. Pravočasno morajo prijaviti tudi svojo stalno poslovno enoto v davčni register. Pri zaposlovanju morajo upoštevati slovenske delovnopravne predpise, od oktobra 2017 pa tudi novosti pri prijavi v zavarovanje zaposlenih.

Prikrito delovno razmerje

Do nedavnega je bilo razmeroma lahko ugotoviti, kdo je delavec, danes pa je opredelitev tega pojma lahko zelo težavna. Zaradi zmanjševanja stroškov dela in prepričanja, da je klasično delovno razmerje togo, se delodajalci vse večkrat odločajo za prožnejše in atipične oblike dela namesto za klasično zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. V atipičnih oblikah dela pa je vse več prikritih delovnih razmerij, ki jih imenujemo prekarno delo.

Finančna preiskava

Finančna preiskava ni vrsta davčnega nadzora, pa vendar ima lahko za davčne zavezance velike posledice. Namenjena je preprečevanju, preiskovanju in odkrivanju najtežjih kršitev davčnih predpisov. Preiskovanci z njo niso seznanjeni, prav tako pa nimajo pravice do informacij o Fursovih dejanjih, ukrepih in postopkih. Preiskovalci, ki imajo enaka pooblastila kot inšpektorji, lahko podatke o davčnih zavezancih pridobivajo tudi pri računovodskih servisih.

IKS 11/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS