Letni davčni obračun pravnih oseb

Zadnje spremembe ZDDPO-2 ne bodo vplivale na obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016. Davčna stopnja tako ostaja 17 %, novo, 19-odstotno stopnjo pa bodo zavezanci uporabili za izračun akontacij davka za leto 2017. Zavezanci ugotovijo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali 80-odstotnih normiranih odhodkov. Na davčno osnovo vplivajo tudi nekatere postavke iz bilance stanja ter neizrabljene davčna izguba in olajšave. Rok za oddajo davčnih obračunov in prilog je 31. marec 2017.

Na kaj morajo paziti nepridobitne organizacije pri obračunu DDPO

Nepridobitne organizacije v primerjavi z drugimi obračunavajo davek od dohodkov pravnih oseb nekoliko drugače. Posebnosti se nanašajo predvsem na ugotavljanje prihodkov in odhodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo. Vanjo spadajo namreč le pridobitni prihodki in njim pripadajoči odhodki. Te po vrstah določa poseben pravilnik. Nepridobitni prihodki in sorazmerni ali dejanski odhodki se v davčno osnovo ne vštevajo.

Olajšave za zaposlovanje in donacije

Davčni zavezanci lahko zmanjšajo davčno osnovo tudi z olajšavo za zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb in invalidov. Zmanjšajo jo lahko še z določenimi doniranimi sredstvi ali vplačanimi premijami prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Vendar so te olajšave omejene le na pravne in fizične osebe, ki ugotavljajo davčno osnovo z dejanskimi odhodki.

Sodbe Sodišča EU na področju DDV v drugi polovici leta 2016

V sodbah v drugi polovici leta 2016 so bili obravnavani zelo različni in dokaj specifični primeri. To sodišče je prek njih dalo razlage pojmov, kot so pravica do odbitka DDV, prekluzivni rok, oprostitev DDV, popravljanje računov za nazaj, uporaba nižje stopnje, status davčnega zavezanca in prikrite dobave.

Končni poračun odbitka DDV za leto 2016

Poleg obdavčene lahko zavezanci opravljajo tudi oproščeno dejavnost. Pravico do odbitka takrat presojajo na podlagi dejanskih podatkov oziroma z uporabo enega ali več odbitnih deležev. Z njimi potem določijo razmerje med oproščeno in obdavčeno dejavnostjo. Neobdavčljive dejavnosti ne vključijo v izračun odbitnega deleža, ampak jo obravnavajo ločeno. Nazadnje morajo izračunane razlike med začasnim in končnim odbitkom še računovodsko in davčno evidentirati.

Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v letu 2017

V preteklem letu se je seznam konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki jih je sklenila Slovenija, nekoliko razširil. Novi sta konvenciji z Marokom in Kazahstanom, konvencija z Indijo pa je dobila nove določbe. Z Norveško je bil zaključen postopek skupnega dogovora. Prav tako je Slovenija ratificirala tri nove protokole s področja izobraževanja.

IKS 02/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS