Tema:

LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor

SRS 2016 so poenotili obliko računovodskih izkazov organizacij zasebnega sektorja. Različno je le še izkazovanje postavk kapitala in poslovnega izida. Poenotenje izkazov je omogočilo tudi lažje zbiranje podatkov iz letnih poročil za statistiko in javno objavo. Podatki za davčne in druge namene so se enotno oddajali že doslej. Roki za oddajo poročil in obračunov ostajajo nespremenjeni.

Letno poročilo gospodarskih družb

Družbe o svojem poslovanju poročajo predvsem z letnim poročilom. Letno poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila, mora zato zagotavljati bistvene, zanesljive in primerljive podatke in informacije o poslovanju. Pri sestavitvi letnega poročila za leto 2016 je treba prvič upoštevati spremenjene določbe Zakona o gospodarskih družbah.

Poudarki pri sestavitvi bilance stanja

Organizacije, ki računovodijo po SRS, bodo bilanco stanja za poslovno leto 2016 prvič sestavljale v novi obliki ter z nekaterimi novimi in prenovljenimi računovodskimi usmeritvami vrednotenja bilančnih postavk. Zaradi primerljivosti bilance stanja pa morajo prerazvrstiti že poročane podatke za poslovno leto 2015 in opraviti prehod na SRS 2016 po stanju na dan 1. januarja 2016.

Poudarki pri sestavitvi izkaza poslovnega izida

Organizacija uspešnost poslovanja ugotavlja z izkazom poslovnega izida, vendar merjenje njegovih postavk ni vedno preprosto. SRS 2016 uvajajo novosti pri pripoznavanju prihodkov v povezavi z ločenimi sestavinami prodajnega posla in pri pripoznavanju danih in prejetih spodbudnin pri poslovnem najemu. Jasneje so zapisana tudi pravila razvrščanja prevrednotovalnih prihodkov in odhodkov pri naložbenih nepremičninah, ki jih organizacija po začetnem pripoznanju meri po pošteni vrednosti.

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

Celotni vseobsegajoči donos so spremembe lastniškega kapitala v obdobju, razen tistih, ki so posledica poslov z lastniki. Sestavljen je iz čistega poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa torej vsebuje postavke prihodkov in odhodkov vključno s prilagoditvami zaradi prerazvrstitev, ki niso pripoznane v poslovnem izidu.

Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je bil dolga leta zapostavljen. Temeljna slabost obračunskega izkaza je, da ima omejeno informacijsko vrednost, saj je sestavljen za preteklo leto. Vsebuje namreč informacije, ali ima organizacija dovolj denarnih sredstev, iz katere dejavnosti jih pridobiva in kako jih porablja. Vendar pa predračunski izkaz, predvsem v različnih postopkih finančnih reorganizacij, pridobiva pomen.

Izkaz gibanja kapitala

Družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, morajo pripraviti tudi izkaz gibanja kapitala. Mednje sodijo srednje velike in velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter male družbe. Namen izkaza je prikazati izključno posle z lastnikom. Med pomembnejšimi poudarki so popravljanje napak, ki vplivajo na postavke kapitala, udeležba zaposlenih pri dobičku in razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom.

Posebnosti pri poročanju samostojnih podjetnikov

Podjetniki Ajpesu predložijo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za statistične in davčne namene ter letno poročilo za javno objavo do 31. marca 2017. Poročanje se razlikuje glede na njihovo velikost, pri tem pa se lahko mali podjetniki odločijo za poenoteno javno poročanje. Posebno pozornost morajo nameniti računovodenju po novih SRS 2016 in novostim pri poročanju.

Posebnosti pri poročanju zadrug

Zadruge bodo tudi za leto 2016 poročale praktično enako kot za prejšnja leta. Računovodsko poročilo, ki ga sestavljata bilanca stanja in izkaz poslovnega izida s predlogom za razporeditev rezultatov poslovanja, zadruge sestavijo enako kot družbe. Sestavni del letnega poročila je tudi poročilo o poslovanju.

Posebnosti pri poročanju društev in invalidskih organizacij

Poročanje za leto 2016 za društva prinaša nekaj sprememb. Zaradi enotnih shem bilance stanja in izkaza poslovnega izida morajo zdaj podrobneje razčleniti nekatere postavke sredstev in obveznosti, ločeno izkazovati prihodke od najemnin, prodaje proizvodov in storitev ter prodaje blaga in materiala, ustvarjene v Sloveniji, v EU ali zunaj nje. V dodatnih podatkih pa tako kot do zdaj prikazujejo prihodke in odhodke iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Posebnosti pri poročanju nepridobitnih organizacij − pravnih oseb zasebnega prava

Nepridobitne organizacije se pri poročanju za poslovno leto 2016 soočajo s kar nekaj spremembami. Zaradi poenotenih bilančnih shem morajo o posameznih postavkah bilance stanja in izkaza poslovnega izida poročati podrobneje kot v preteklih letih. V dodatnih podatkih k izkazu poslovnega izida pa tudi odslej poročajo o poslovnih prihodkih od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb in o poslovnih prihodkih od opravljanja lastne dejavnosti.

Prehod s SRS 2006 na SRS 2016 in preračun primerjalnih podatkov

Organizacije so z uvedbo novih standardov morale letos narediti prehod s SRS 2006 na SRS 2016. Na dan 1. januarja 2016 ali na prvi dan poslovnega leta, ki se začne po tem datumu, so prerazporedile postavke posameznih sredstev in obveznosti kot posledico sprememb bilančnih shem in sprememb merjenja postavk. Zaradi spremenjene sheme so prerazporedile tudi postavke izkaza poslovnega izida za leto 2015.

IKS 01/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS