Tema:

LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila

Določeni in drugi uporabniki ob koncu koledarskega leta po stanju 31. decembra sklenejo obračunsko oziroma poslovno leto. Pripraviti morajo računovodske izkaze in pojasnila, poslovno poročilo in druga poročila, ki jih od njih zahtevajo predpisi. Poslovanje v končanem obdobju povzamejo z letnim poročilom, ki ga predložijo pristojnim institucijam.

Bilanca stanja določenih in drugih uporabnikov

Vsakoletno bilanco stanja sestavljajo sredstva in obveznosti do virov sredstev. Pri vsebini posameznih bilančnih postavk so med določenimi in drugimi uporabniki razlike. Vsi pa morajo zagotoviti, da so podatki, ki so podlaga za sestavitev bilance, resnični in pravilni, kar ugotavljajo s popisom. Obrazci bilance stanja in njenih prilog se za leto 2016 niso spreminjali.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Za pravilne in poštene računovodske izkaze morajo določeni uporabniki pred njihovo sestavitvijo pregledati postavke glede razvrščanja, merjenja, upravičenosti in še česa. Pred knjiženjem morajo opraviti še zadnje obračune amortizacije, proizvodnje in obresti. Na koncu pa morajo opraviti še druga knjiženja za zaključevanje poslovnega leta in pripraviti podatke za sestavitev poslovnega izida po načelu denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Drugi uporabniki morajo računovodske izkaze sestaviti pravilno in pošteno. Zato morajo pred njihovo sestavitvijo pregledati računovodske postavke glede razvrščanja, merjenja, upravičenosti in še česa. Pripraviti morajo še različne obračune, na primer obračun amortizacije in obračun obresti na dan bilance stanja, saj v zvezi s temi obračuni ne nastaja denarni tok in ne vplivajo na poslovni izid, vplivajo pa na konte stanja. Na koncu morajo opraviti še druga knjiženja za zaključevanje poslovnega leta, kot so prenos prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov ter poslovnega izida.

Spremembe letnega poročanja za poslovno leto 2016

Določbe spremenjenega Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na računovodenje, gospodarske družbe uporabljajo za poslovna leta od 1. januarja 2016. Zaradi spremembe SRS, ki časovno sovpada z omenjenim zakonom, pa je v nekaterih delih drugačno tudi letno poročanje. Novi SRS prinašajo predvsem pomembno poenostavitev računovodenja. Ker SRS ne uporabljajo le gospodarske družbe, temveč tudi druge organizacije, bo tudi pri njih prišlo do sprememb pri letnem poročanju za poslovno leto 2016.

IKS 12/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS