Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Bilanca stanja določenih in drugih uporabnikov

Vsakoletno bilanco stanja sestavljajo sredstva in obveznosti do virov sredstev. Pri vsebini posameznih bilančnih postavk so med določenimi in drugimi uporabniki razlike. Vsi pa morajo zagotoviti, da so podatki, ki so podlaga za sestavitev bilance, resnični in pravilni, kar ugotavljajo s popisom. Obrazci bilance stanja in njenih prilog se za leto 2016 niso spreminjali.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 24. 11. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS