Časovne razmejitve pri uporabnikih enotnega kontnega načrta

Določeni uporabniki se srečujejo s pasivnimi časovnimi razmejitvami, ko odlagajo ali vnaprej vračunavajo prihodke in odhodke, drugi uporabniki pa pri oblikovanju obveznosti do virov sredstev kot odhodkov za obratna sredstva ali dane predujme. Pri obravnavanju časovnih razmejitev prihaja pri določenih uporabnikih do izrazitega razkoraka med prihodki in odhodki po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Pri drugih uporabnikih pa časovne razmejitve ne vplivajo na prihodke ali odhodke, ampak predstavljajo le dodatno evidenco vnaprej plačanih sredstev.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 29. 09. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS