Prehod na SRS 2016 v društvih in nepridobitnih organizacijah

Uporaba novih SRS 2016 z začetkom tega leta velja tudi za društva in pravne osebe zasebnega prava, zato morajo upoštevati nekatere napotke pri prehodu. Glavni poudarki prehodnih določb so med drugim prehod z modela prevrednotenja na model nabavne vrednosti pri sredstvih, drugačno vrednotenje finančnih naložb v odvisne organizacije in pripoznanje revalorizacijskih rezerv. Ker so se nekatere spremembe zgodile tudi pri SRS 33 in nekdanjem SRS 36, ki je zdaj SRS 34, morajo društva in nepridobitne organizacije temu prilagoditi vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil.

Knjiženje programskih sredstev, projektov in skladov pri določenih uporabnikih

Pogosta vprašanja določenih uporabnikov so povezana z obravnavanjem prihodkov v primerih programskega financiranja, izvajanja projektov ter oblikovanja in porabljanja tako imenovanih skladov. Čeprav na prvi pogled nimajo nič skupnega, se v njihovi obravnavi skrivata dve pravili. Prvo je pripoznavanje prihodkov, drugo pa časovno razmejevanje glede na nastajanje stroškov.

Obravnava neplačanih prihodkov in odhodkov pri drugih uporabnikih

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta morajo v skladu z Zakonom o računovodstvu neplačane prihodke in odhodke evidentirati v poslovnih knjigah, saj jim to nalaga uporaba pravila oziroma računovodskega načela denarnega toka. Vendar se knjiženje teh prihodkov in odhodkov nanaša samo na druge uporabnike enotnega kontnega načrta, ne pa tudi na določene uporabnike. Neplačanih prihodkov in odhodkov na podlagi načela nastanka poslovnega dogodka določeni uporabniki namreč ne morejo izkazovati v poslovnih knjigah.

Časovne razmejitve v SRS 2016 in njihova uporaba

Za pravilno izkazovanje poslovnega izida obračunskega obdobja je treba stroške, odhodke in prihodke, ki se ne nanašajo nanj, ustrezno razmejiti v času. Tiste, ki so že nastali, a na poslovni izid še ne vplivajo, je treba odložiti v naslednja obdobja. Tiste, ki še niso nastali, a na poslovni izid že vplivajo, pa je treba vračunati vnaprej. V prejšnji različici SRS so bile časovne razmejitve obravnavane v treh različnih standardih. SRS 2016 jih opredeljujejo enotno.

Knjiženje naknadno odmerjenih davkov po davčnih odločbah

Organizacije pri računovodskem spremljanju poslovanja neredko storijo napake, naj bo namerno ali nenamerno. Zaradi njih so pri knjiženju dogodkov v poslovnih knjigah običajno napačno obračunane tudi davčne obveznosti. Napake lahko odkrijejo organizacije same ali pa se izkažejo pri davčnih inšpekcijskih nadzorih. Organizacije jih ne glede na nastanek popravijo v davčnem obračunu, običajno pa je zaradi njih treba popraviti tudi računovodske izkaze.

IKS 06/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS