Prijava v zavarovanje in obračun prispevkov in davka od dohodkov fizičnih oseb

V preteklih letih se je močno povečal krog oseb, ki jih morajo delodajalci zdravstveno in invalidsko zavarovati za posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju različnih vrst del. Zavarovati morajo osebe, ki so že obvezno zdravstveno in invalidsko zavarovane. Prispevki, ki jih delodajalci plačujejo, so v nekaterih primerih odvisni od velikosti dohodka za opravljeno delo, v drugih pa so predpisani v pavšalnem znesku. Ta je odvisen od osnove, ki se vsako leto spreminja, zato se tudi pavšalni prispevki, čeprav malenkostno, spreminjajo vsako leto.

Kaj pomeni obdavčitev po svetovnem dohodku

Osebe, ki so slovenski rezidenti, so obdavčene po svetovnem dohodku. V Sloveniji mora biti obdavčen ves dohodek, ki so ga rezidenti ustvarili kjerkoli, v Sloveniji ali zunaj nje. To velja tako za pravne kot fizične osebe. Pravne osebe, ki vodijo poslovne knjige, dohodke lažje vključijo v davčni obračun. Fizične osebe morajo dohodke, ki jih dosegajo zunaj Slovenije oziroma katerih izplačevalec dohodka ni plačnik davka v Sloveniji, napovedati same.

Sistem obračuna socialnih prispevkov – I. del

Sistem socialne varnosti v Sloveniji temelji na vzajemnosti in medgeneracijski solidarnosti. Zato je vključitev v sistem socialnega zavarovanja pri delavcih v delovnem razmerju obvezna, s tem pa se uresničuje tudi ustavna pravica do socialne varnosti. Prispevke za delavca praviloma plača njegov delodajalec, pri tujem delodajalcu pa delavec sam obračuna prispevke za socialno varnost v posebnem obračunu. Z vključitvijo v sistem socialne varnosti se zagotavljajo pravice za primer starosti in invalidnosti, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo ter pravice za primer brezposelnosti.

Obračun DDV pri verižnih poslih

Kadar več podjetij trguje z istim blagom – naj bo med podjetji iz Slovenije ali med njimi in tistimi iz EU ali drugih držav sveta – gre za verižne posle. Mednje uvrščamo prave tristranske posle, pri katerih med seboj trgujejo podjetja iz treh držav EU s poenostavljenim obračunom DDV. Pri drugih verižnih poslih pa poenostavitev obračuna DDV ni mogoča. Zato morata tako dobavitelj kot kupec oziroma prejemnik blaga vedeti, kje in kdaj prenašata lastništvo na blagu. Ti podatki so namreč podlaga za to, da je obračunan DDV države, ki ji pripada.

Obdavčitev plovil z DDV

Plovila, predvsem jahte, so z vidika DDV pri davčnem organu pogosto predmet podrobnega nadzora. Gre za blago, ki je praviloma velike vrednosti in ga davčni zavezanci lahko uporabljajo tako za opravljanje dejavnosti kakor tudi za zasebno rabo. Oprostitve DDV in pravica do odbitka tega davka so vezane na uporabo plovila. Slovenska sodišča zahtevajo, da se namen uporabe jasno izkaže, kar pa ni vedno mogoče.

IKS 06/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS