Tema: POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015

Bilanca stanja

Mikro in male gospodarske družbe poslovno leto formalno zaključijo s sestavitvijo bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Srednje in velike družbe poleg teh dveh pripravijo še izkaza gibanja kapitala in denarnih tokov ter vsa zahtevana pojasnila. Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno sliko finančnega položaja družbe, uspešnosti njenega poslovanja in denarnih tokov.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 03. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS