Tema:

LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Poročanje ob zaključku poslovnega leta

Določeni in drugi uporabniki ob koncu koledarskega leta po stanju 31. decembra sklenejo obračunsko oziroma poslovno leto. Pripraviti morajo računovodske izkaze in pojasnila, poslovno poročilo in druga poročila, ki jih od njih zahtevajo predpisi. Z letnim poročilom povzamejo poslovanje v končanem obdobju in ga predložijo pristojnim institucijam. Da bodo računovodski izkazi pravilni in pošteni, pa morajo pred njihovo sestavitvijo pregledati računovodske postavke, jih uskladiti z dejanskim stanjem na podlagi popisa, dokončno obračunati odbitni delež pri DDV, obračunati davek od dohodkov pravnih oseb, narediti druge obračune (proizvodnje, amortizacije) in še kaj.

Vodila za sestavo letnega poročila uporabnikov EKN

Letno poročilo uporabnikov EKN mora biti sestavljeno jasno in pregledno. Obsegati mora računovodsko in poslovno poročilo. V računovodskem poročilu morajo uporabniki EKN podati računovodske izkaze in pojasnila k njim. Resnično in pošteno morajo prikazati premoženje, finančni položaj in poslovni izid. V predpisanih obrazcih računovodskih izkazov predstavijo vrednosti posameznih računovodskih postavk, v pojasnilih pa računovodske postavke opisno, tabelarično in še kako drugače razložijo.

Bilanca stanja uporabnikov EKN

Bilanca stanja je sestavni del računovodskega poročila. Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov se v poslovnih knjigah lahko razlikuje od dejanskega. Te razlike se ugotavljajo s popisom. Le tako ugotovljeni podatki so namreč lahko podlaga za sestavitev bilance stanja. Pri razvrščanju, vrednotenju in merjenju bilančnih postavk ni sprememb. Obrazec za leto 2015 je enak lanskemu.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov je temeljni računovodski izkaz, v katerem morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni izid predstavljeni resnično in pošteno. Priloga k njemu je še izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Poleg tega pa morajo določeni uporabniki prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke izkazati tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Vsi izkazi so sestavljeni za potrebe zunanjega in notranjega računovodskega poročanja.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Temeljni izkaz poslovnega izida drugih uporabnikov je izkaz prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov po računovodskem načelu denarnega toka. Resnično in pošteno mora izkazovati prihodke in odhodke po denarnem toku v obračunskem letu. Pri pripravi drugi uporabniki izhajajo iz podatkov v poslovnih knjigah, kjer imajo knjižene posamezne vrste prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov v skladu s predpisanim EKN in sprejetimi pojasnili.

Katere stroške usredstvimo

Stroškov, ki jih organizacija lahko usredstvi ali mora usredstviti, je več vrst: od nevračljivih dajatev, ki so povezane z nabavo določene vrste sredstev, do stroškov, povezanih s pridobitvijo pogodb s kupci, stroškov izposojanja in drugih. Splošna pravila za usredstvenje so skupna vsem, za določene vrste sredstev ali poslovnih dogodkov pa lahko računovodski standardi določajo posebno obravnavo.

Kdaj in kako obrutiti

Nekatere dohodke je zaradi zakonskih zahtev ali pogodbenega dogovora treba obrutiti. Obrutenje je povečanje neto dohodka z ustreznim koeficientom. Na njegovi podlagi izplačevalec izračuna bruto dohodek, od katerega odtegne ustrezne dajatve. Po odtegnitvi teh dajatev pa mora izračunani neto znesek ustrezati prejetemu dohodku.

IKS 12/ 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS