Računovodska obravnava darilnih bonov in drugih spodbud

Prodajalci izvajajo številne prodajne, promocijske in druge akcije, s katerimi želijo pridobiti nove kupce, pri obstoječih pa povečevati prodajo. Oblike so različne: od darilnih bonov in akcij "kupi dva, tretji je brezplačen" do količinskih in vrednostnih popustov, odobrenih ob sami prodaji, kuponov, brezplačnih izdelkov, zbranih točk, ki omogočajo popuste pri naslednjih nakupih, in podobnega. Računovodsko mora prodajalec te spodbude obravnavati kot ločeno sestavino prodajnega posla.

Knjiženje zadolževanja pri uporabnikih EKN

Zadolževanje uporabnikov EKN urejajo številni predpisi, ki ga predvsem omejujejo in nadzorujejo. Zadolžitev morajo določeni in drugi uporabniki knjigovodsko ustrezno obravnavati, saj se pri knjiženju dolgov prepletajo knjiženja na kontih stanja s knjiženji na kontih prihodkov in odhodkov ter na kontih prejemkov in izdatkov.

Posebnosti obravnave opredmetenih in neopredmetenih sredstev

Opredmetena osnovna sredstva so sredstva, ki jih podjetje obvladuje in uporablja za svojo dejavnost dlje kot eno obračunsko obdobje. V fizičnem smislu so opredmetena, drugače kot neopredmetena sredstva, ki praviloma fizično ne obstajajo. Tako opredmetena kot neopredmetena sredstva se pripoznajo, če je verjetno, da bodo pritekale z njimi povezane gospodarske koristi, in če je njihovo nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Za določene nabave veljajo posebnosti pri pripoznavanju.

Posebnosti pri evidentiranju neopredmetenih sredstev

Neopredmetena sredstva so dolgoročna sredstva podjetja, ki v nasprotju z opredmetenimi osnovnimi sredstvi niso otipljiva. To so različne oblike pravic, ki podjetju omogočajo pridobivanje gospodarskih koristi. Ker nimajo fizične oblike, jih mora podjetje običajno tudi pravno zaščititi. Določene vrste neopredmetenih sredstev, kot je dobro ime, se običajno pojavijo le v konsolidiranih računovodskih izkazih.

IKS 06/ 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS