Evidentiranje zagonskih stroškov poslovne enote

V Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb, Zakonu o gospodarskih družbah in računovodskih standardih se za isti pojem uporabljata različna strokovna izraza, in sicer poslovna enota in podružnica, zato je v praksi nastala precejšnja zmeda. To zmedo še povečuje napačna računovodska praksa, katere posledica je tudi napačna davčna obravnava.

Računovodska obravnava zapletenih dogodkov pri podjetjih, lastnikih sončnih elektrarn

Sončne elektrarne so v zadnjih letih v Sloveniji postale alternativni vir pridobivanja energije in dodaten vir dohodka. Ker je za postavitev sončne elektrarne potrebna prava lega, se pogosto zgodi, da jo investitor postavi na strehi stavbe druge osebe, potem pa vse skupaj proda tretji osebi.

Donacije v denarju in v naravi

Pravne osebe, predvsem podjetja, se pogosto srečujejo s prošnjami za donacije. Prosilci in prejemniki donacij so običajno nepridobitne organizacije, ki so jim donacije eden od glavnih virov pokrivanja stroškov delovanja. Lahko pa so prejemniki tudi pridobitne organizacije, ki nekaj prejemajo brezplačno kot pomoč, reklamo, za dobre odnose in podobno. Donatorji lahko dajo donacije v denarju, stvareh ali storitvah. Poseben izziv za računovodje je pravilno knjiženje pri donatorju in pri prejemniku donacije.

Problemi pri pripravi finančnih načrtov določenih uporabnikov

Določeni uporabniki morajo pri pripravi finančnih načrtov upoštevati posebnost vodenja poslovnih knjig, saj prihodke in odhodke pripoznavajo tako po načelu denarnega toka kot po načelu poslovnega dogodka. Predpisi, ki opredeljujejo način in vsebino finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, zahtevajo le pripravo finančnih načrtov po načelu denarnega toka. Tu pa se določeni uporabniki srečajo s problemi izkazovanja porabe presežka prihodkov nad odhodki, nabave opredmetenih osnovnih sredstev, izkazovanja odloženih prihodkov in drugimi.

Doba koristnosti osnovnih sredstev

Za obračunavanje amortizacije osnovnih sredstev je pomembna tudi doba njihove koristnosti. Zato jo moramo ob začetku obračunavanja določiti in jo vsako leto pri pomembnejših postavkah preveriti, tako da so amortizacijske stopnje amortizirljivih sredstev res prave.

Knjiženje usredstvenih lastnih proizvodov

Organizacije v svojih poslovnih knjigah izkazujejo tudi opredmetena osnovna sredstva, ki so jih same izdelale. Knjiženje usredstvenih lastnih proizvodov oziroma njihovega prenosa med opredmetena osnovna sredstva je odvisno od vrste organizacij in njihovega statusa v ureditvi DDV. Pri tovrstnem prenosu morajo paziti, da stroški v usredstvenih lastnih učinkih ne vplivajo na poslovni izid.

Ponudniki pri javnem naročanju

Pri javnem naročanju so ponudniki gospodarski subjekti kot pravne ali fizične osebe, ki ponujajo izvedbo gradenj, storitev in/ali dobavo blaga ter v konkretnem postopku oddaje javnega naročila oddajo ponudbo. Pogoj za to, da je neka oseba v sistemu javnega naročanja opredeljena kot ponudnik, ni nujno pravilnost njene ponudbe. Pravilnost ponudbe vpliva na uspešnost nastopanja pri konkretnem javnem naročilu. Poleg ponudnikov v sistemu javnega naročanja obstajajo še ponudniki v skupnem nastopu in podizvajalci.

IKS 05/ 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS