Problemi pri pripravi finančnih načrtov določenih uporabnikov

Določeni uporabniki morajo pri pripravi finančnih načrtov upoštevati posebnost vodenja poslovnih knjig, saj prihodke in odhodke pripoznavajo tako po načelu denarnega toka kot po načelu poslovnega dogodka. Predpisi, ki opredeljujejo način in vsebino finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, zahtevajo le pripravo finančnih načrtov po načelu denarnega toka. Tu pa se določeni uporabniki srečajo s problemi izkazovanja porabe presežka prihodkov nad odhodki, nabave opredmetenih osnovnih sredstev, izkazovanja odloženih prihodkov in drugimi.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 24. 04. 2014 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS