DDV pri brezplačnih pridobitvah in dobavah blaga

Predmet DDV so praviloma dobave blaga, ki so opravljene za plačilo, vendar je nekaj izjem. Zavezancem od brezplačnih vzorcev in daril manjše vrednosti ni treba obračunavati DDV. Če dajejo darila večje vrednosti, to je vrednosti več kot 20 EUR, morajo obračunati DDV, vendar le, če so od tega blaga DDV predhodno delno ali v celoti odbili. Kadar zavezanec daje darilo večje vrednosti zavezancu v drugo državo članico EU, veljajo podobna pravila, le da je pri tem dana možnost oprostitve DDV.

Kaj prinaša predlog sprememb ZDDV-1?

Predlog sprememb ZDDV-1 zavezancem prinaša več sprememb, kot smo jih pričakovali. Poleg že napovedanih sprememb glede kraja obdavčitve pri elektronskih in telekomunikacijskih storitvah ter storitvah radijskega in televizijskega oddajanja prinaša še vrsto pomembnih sprememb, ki se nanašajo na popravke davčne osnove ter obračunanega in odbitega DDV, uporabo instituta solidarne odgovornosti, obveznost za identifikacijo v kmetijski dejavnosti, uvedbo posebne ureditve za tuje prevoznike oseb in drugo.

DDV pri dopustitvi vpogleda v elektronske baze podatkov

Pri dopustitvi vpogleda v elektronske baze podatkov, ki jo zavezancem zaračunavajo tuje osebe, se pojavlja več vprašanj. Prvo je, kdaj so take storitve dokončane, saj je od tega odvisno, kdaj nastane obveznost za obračun DDV. Zavezanci morajo pravilno določiti davčno osnovo. Za odbitek DDV morajo razpolagati z ustreznimi listinami, to pa je pri nabavah na spletu lahko težava. Obveznost za obračun DDV pa imajo tudi mali zavezanci brez redne ID-številke.

Evidentiranje uvoza in izvoza blaga za namene DDV

Blago, ki ga davčni zavezanec uvozi iz tretje države v EU, mora vedno predložiti carinskim organom. Če ga sprosti v prosti promet, poleg carinskih dajatev plača tudi DDV. Plačani DDV ob uvozu blaga si lahko ob izpolnjenih pogojih v rednem obračunu DDV odbije. V slovenski obračun DDV vpiše le DDV, ki ga je ob uvozu blaga plačal slovenskim carinskim organom. Izvoz blaga v tretjo državo je oproščen plačila DDV, če ima izvoznik dokazilo o dejanskem iznosu blaga iz EU.

Obračun DDV od nepremičnin po spremembi namembnosti

Čeprav sprememba namembnosti nepremičnine ni promet, obdavčljiv v sistemu DDV, mora zavezanec ob kasnejši odtujitvi take nepremičnine pravilno obračunati DDV. Prav tako lahko sprememba namembnosti nepremičnine vpliva na obračun ob prenehanju identifikacije za DDV.

Evidenca podatkov o pokojninskem zavarovanju

Na pridobitev in odmero pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja vplivajo zavarovalna doba, plače in drugi dohodki oziroma osnove, od katerih so bili obračunani in plačani prispevki. Podatke, potrebne za uveljavitev pravic iz pokojninskega zavarovanja, zdaj zagotavljajo delodajalci. Za leto 2016 jih bo poleg delodajalcev zagotovil tudi Durs, od leta 2017 pa bo to nalogo opravljal izključno Durs. Da bi bili s podatki o obračunanih in plačanih prispevkih ter zavarovalni dobi sproti seznanjeni tudi zavarovanci, bo moral Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije voditi informativno osebno evidenco in zavarovancem omogočiti vpogled vanjo.

Zavarovanje za posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

Lansko leto se je povečal krog oseb, ki jih morajo delodajalci zavarovati za invalidnost kot posledico poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Zavarovanke so postale osebe, ki opravljajo dela na podlagi podjemnih ali avtorskih pogodb ali na podlagi drugih pravnih razmerij. Od 1. februarja 2014 pa morajo delodajalci te osebe tudi zdravstveno zavarovati za posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Invalidsko zavarovanje je predpisano za vse, ki v Sloveniji dosegajo dohodke iz drugih pravnih razmerij, zdravstveno zavarovanje pa le za osebe, ki so že vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Tujcev iz držav EU ali iz tretjih držav, ki niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, delodajalci zdravstveno ne zavarujejo za posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, za invalidnost pa jih morajo zavarovati, razen če tujci iz držav članic EU dokažejo, da so za invalidnost zavarovani v svoji državi.

Obdavčitev kapitalskega dobička fizičnih oseb

Kapitalski dobiček sodi med dohodke iz kapitala, ki se ne vštevajo v skupno letno dohodninsko osnovo. Pri rezidentih se obdavči po načelu svetovnega dohodka, pri nerezidentih pa po načelu vira. Stopnja obdavčitve s podaljševanjem lastništva kapitala pada. Sprva je obdavčen po stopnji 25 %, po dvajsetih letih lastništva kapitala pa je davka oproščen. Posebne prehodne določbe veljajo za nepremičnine, pridobljene pred letom 2002, ter za vrednostne papirje in deleže, pridobljene pred letom 2003.

IKS 05/ 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS