Tema:

LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Letno poročanje društev in pravnih oseb zasebnega prava

Društva in invalidske organizacije ter pravne osebe zasebnega prava morajo tudi po koncu poslovnega leta 2013 zaključiti računovodske postavke, pripraviti podatke za letno poročilo, obračunati dokončni delež odbitnega DDV in davek od dohodkov pravnih oseb, revidirati računovodske izkaze, če je predpisano, in še kaj. Najpomembnejše pa je, da pravilno in pravočasno poročajo institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi.

Kako letno poročilo sestavijo pravne osebe zasebnega prava

Pravne osebe zasebnega prava vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu in SRS. Med drugim morajo ločeno poročati o stroških, odhodkih in prihodkih. SRS sledijo tudi pri vrednotenju, merjenju in izkazovanju bilančnih postavk.

Bilanca stanja pravnih oseb zasebnega prava

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem pravne osebe zasebnega prava pošteno prikažejo stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Med izpolnjevanjem obrazca upoštevajo napotke v dodanem stolpcu 1 (konto EKO), sicer pa sledijo pravilom vrednotenja in merjenja sredstev in obveznosti do njihovih virov. Sestavek predstavlja vsa pomembnejša vodila.

Izkaz prihodkov in odhodkov pravnih oseb zasebnega prava

Izkaz vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih ter poslovnem izidu, ki jih je pravna oseba zasebnega prava dosegla v obračunskem obdobju. Javnofinančni prihodki in prihodki, doseženi z opravljanjem javne službe, morajo biti izkazani posebej. Odhodki morajo biti razčlenjeni tako, da omogočajo vpogled v sestavo stroškov po njihovih vrstah. V letu 2013 so pravne osebe zasebnega prava začele uporabljati novi kontni načrt, zato tudi računovodske podatke vpisujejo v dopolnjeni obrazec Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov.

Kako letno poročilo sestavijo društva

Letno poročilo društva pripravijo na podlagi podatkov v poslovnih knjigah in drugih spremljajočih evidencah. Pri merjenju in vrednotenju računovodskih postavk društva uporabljajo pravila bodisi iz splošnih SRS bodisi iz SRS 33, kar je odvisno od velikosti njihovih prihodkov oziroma sredstev.

Bilanca stanja društev

V bilanci stanja društva izkazujejo sredstva in obveznosti do njihovih virov. SRS 33 predpisuje njeno obliko za vsa društva, ki so zavezanci za oddajo letnega poročila. Pri pripravi bilance stanja za leto 2013 morajo društva upoštevati novi kontni načrt in spremeniti oziroma prilagoditi podatke za leto 2012. V pomoč jim bodo napotki v obrazcu.

Izkaz prihodkov in odhodkov društev

Obrazec Podatki iz izkaza poslovnega izida izpolnijo vsi zavezanci za oddajo letnega poročila društev – tako društva, ki so dolžna revidirati računovodske izkaze, kot tudi tista, ki tega niso dolžna. Postavke v izkazu poslovnega izida so vsebinsko enake za vse. Izjema so stroški porabljenega materiala ter razvrstitev finančnih prihodkov in odhodkov.

IKS 02/ 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS