Tema:

LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Letni obračuni in poročanje za gospodarske družbe in zasebnike

Večina poslovnih subjektov ob koncu koledarskega leta sklene tudi poslovno leto in takrat pripravi različna poročila in obračune, s katerimi povzame poslovanje v končanem obdobju. Število in obseg poročil ter roki so odvisni od vrste in velikosti poročevalca. Ker se vsebine nekaterih poročil med seboj prekrivajo, jih običajno lahko pripravimo v poenoteni obliki.

Splošno o letnem poročilu

Letno poročilo mora biti sestavljeno jasno in pregledno. Resnično in pošteno mora prikazovati premoženje in obveznosti družbe, njen finančni položaj in poslovni izid.

Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine

Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine so dolgoročna sredstva z razmeroma veliko začetno nabavno vrednostjo. Zato njihovo razvrščanje, merjenje in prevrednotenje vpliva na resničnost in poštenost izkazovanja sredstev v bilanci stanja ter na poslovni izid.

Zaloge

Zaloge so kratkoročna opredmetena sredstva. Delimo jih v dve skupini. V prvi so zaloge, ki jih začetno vrednotimo po nabavni vrednosti, kot so surovine, material, drobni inventar, embalaža in trgovsko blago, v drugi pa tiste, ki jih vrednotimo z različnimi metodami vrednotenja, na primer nedokončana proizvodnja, proizvodi pa tudi trgovsko blago.

Izkazovanje, merjenje in vrednotenje finančnih naložb

Finančne naložbe so sestavni del finančnih instrumentov družbe naložbenice. So finančna sredstva, ki jih poseduje z namenom, da z njihovimi donosi povečuje svoje finančne prihodke. Finančne naložbe so večinoma naložbe v kapital drugih družb ali v finančne dolgove drugih družb, države, območja, občine ali drugih izdajateljev (finančne naložbe v posojila). Zaradi finančne krize, ki pri nas še vedno traja, in njenih posledic je treba merjenju in vrednotenju finančnih naložb, predvsem pa njihovi slabitvi, tudi pri sestavljanju letnega poročila za leto 2013 nameniti posebno pozornost.

Poslovne terjatve in obveznosti

Poslovne terjatve in obveznosti so pomemben pokazatelj finančnega položaja podjetja. Biti morajo preverjene in usklajene s kupci in dobavitelji, da bodo lahko prikazane realno in pošteno. Iz bilance stanja struktura in zapadlost poslovnih terjatev in obveznosti nista razvidni, zato moramo v pojasnilih k računovodskim izkazom podrobneje razkriti njihovo sestavo.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve določa SRS 12. So dolgovi v širšem pomenu, saj se v vsakem primeru razlikujejo od kapitala kot obveznosti do lastnikov podjetja.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve sestavljajo vnaprej plačani stroški in odhodki ter prehodno nezaračunani prihodki. So terjatve v širšem pomenu, saj se razlikujejo tako od denarnih sredstev kot od stvari. Mednje spadajo kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki, kratkoročno nezaračunani prihodki, vrednotnice in DDV od prejetih predujmov.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Rezervacije so sedanja obveznost, katere čas in/ali znesek poravnave sta negotova. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve pa so odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke.

Posebnosti bilance stanja malega samostojnega podjetnika

Bilanco stanja mali samostojni podjetniki posamezniki pripravljajo upoštevaje SRS. Pri tem so pozorni na posebnosti, ki jih predpisuje SRS 39.

Izkaz poslovnega izida

Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki obračunskega obdobja. Presežek prihodkov nad odhodki je dobiček, presežek odhodkov nad prihodki pa izguba. Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem morajo biti prihodki in odhodki predstavljeni resnično in pošteno. Sestavljamo ga za potrebe zunanjega in notranjega računovodskega poročanja.

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa, ki je predpisan s SRS 25 in MRS 1, vsebuje postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v izkazu poslovnega izida, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala podjetja v obračunskem obdobju.

Pomen izkaza denarnih tokov in njegovo sestavljanje

Izkaz denarnih tokov ni le obvezen računovodski izkaz, ki mu finančne institucije, dobavitelji in deležniki v zadnjem času priznavajo vse večji pomen, temveč je tudi izkaz, ki bralcu daje informacije za presojanje, ali ima podjetje dovolj denarnih sredstev za poslovanje, kako jih pridobiva in za katere namene jih porablja.

Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala je obvezen za srednje in velike delniške družbe ter tiste majhne delniške družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi in ki pri sestavljanju računovodskih izkazov uporabljajo SRS. Prav tako je obvezen za podjetja, ki sestavljajo računovodske izkaze v skladu z MSRP.

IKS 01/ 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS